Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2014

Διευκρινίσεις σχετικά με την έκδοση δελτίων ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών


Ο κανονισμός εγγραφών, μεταγραφών κ.λ.π., έχει αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα της Ενώσεώς μας, από όπου θα μπορείτε να ενημερώνεστε για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Σας παραθέτουμε τις κυριότερες τροποποιήσεις του ανωτέρω κανονισμού.
α. Σε όλες τις περιπτώσεις που σωματείο αποκτά ποδοσφαιριστή, ΕΛΛΗΝΑ, αλλοδαπό ή κοινοτικό, με οποιοδήποτε τρόπο (πρώτη εγγραφή, μεταγραφή, υποσχετική, επανεγγραφή), θα πρέπει, επί τη ποινή απόρριψης, να προσκομίζεται πιστοποιητικό υγείας από Δημόσιο Νοσοκομείο ή από ιδιώτη ιατρό, το οποίο να αποδεικνύει ότι ο ποδοσφαιριστής είναι υγιής και κατάλληλος να εγγραφεί και δεν πάσχει από λοιμώδες νόσημα. Το ίδιο ως ανωτέρω πιστοποιητικό θα υποβάλλεται και σε κάθε νέα μεταβολή του ποδοσφαιριστή. Το πιστοποιητικό από ιδιώτη γιατρό ισχύει μόνο για τους 'Έλληνες ποδοσφαιριστές.
β. Για την πρώτη εγγραφή ποδοσφαιριστή απαιτείται η συμπλήρωση του δεκάτου (10ου) έτους της ηλικίας, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης μεταβολών.
γ. Οι ομογενείς ποδοσφαιριστές πλέον κατατάσσονται, ανάλογα με την υπηκοότητά τους στην κατηγορία είτε των κοινοτικών είτε των αλλοδαπών.
δ. Στην αρχική εγγραφή κοινοτικών ή αλλοδαπών ποδοσφαιριστών, θα πρέπει να υποβάλλεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο διαβατηρίου από δικηγόρο.
Οι ανήλικοι ποδοσφαιριστές της κατηγορίας αυτής, θα πρέπει να υποβάλλουν δύο (2) δηλώσεις γονέα / κηδεμόνα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής, οι οποίες είναι πλέον συγκεκριμένες, σχέδια των οποίων είναι αναρτημένα στο site της Ενώσεως, στη στήλη Προκηρύξεις – Κανονισμός Μεταγραφών.
ε. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αφορούν πρώτη εγγραφή αλλοδαπών και κοινοτικών ποδοσφαιριστών, πλην του διαβατηρίου, δεν επικυρώνονται ή μεταφράζονται από δικηγόρο αλλά μόνο από την Πρεσβεία ή Προξενείο της Χώρας που τα εξέδωσε, ή από υπηρεσίες του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών.
στ. Για τους αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές και σε κάθε περίπτωση εγγραφής τους σε σωματείο, απαιτείται φωτοαντίγραφο άδειας νόμιμης διαμονής αλλοδαπού στην Ελλάδα ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για την έκδοση άδειας διαμονής, καθώς και οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο έγγραφο που παρέχει δικαίωμα νόμιμης διαμονής κατά το χρόνο εγγραφής, νομίμως επικυρωμένης.
ζ. Οι δηλώσεις των γονέων / κηδεμόνων ανηλίκων ποδοσφαιριστών, που υποβάλλονται σε κάθε μεταβολή ανήλικου ποδοσφαιριστή, επικυρωμένες για το γνήσιο της υπογραφής, είναι πλέον συγκεκριμένες, σχέδιο των οποίων σας αποστέλλεται.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να θεωρούνται ως προς το γνήσιο της υπογραφής από το Κ.Ε.Π., διότι η Ε.Π.Ο. δεν εμπίπτει στις ρυθμίσεις του νόμου περί κατάργησης υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων – εγγράφων.
η. Οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές μπορούν να εγγράφονται – μεταγράφονται, μόνο σε τρία, το ανώτατο, ερασιτεχνικά σωματεία, κατά τη διάρκεια της περιόδου από 1 Ιουλίου έως 30 Ιουνίου του επομένου έτους. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο ποδοσφαιριστής δύναται να αγωνίζεται σε επίσημους αγώνες μόνο για δύο σωματεία.
θ. Στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου του 2015 κάθε σωματείο μπορεί να αποκτά με μεταγραφή απεριόριστο αριθμόποδοσφαιριστών, έστω κι αν αυτοί έχουν εγγραφεί στο σωματείο από το οποίο θα μεταγραφούν, κατά την περίοδο των θερινών μεταγραφών – επανεγγραφών (καλοκαίρι 2014).
ι. Ποδοσφαιριστές που έχουν εκδώσει προσωρινό δελτίο δύνανται να μεταγραφούν, μετά από προσφυγή τους, στην Επιτροπή Ιδιότητας – μεταγραφών της Ε.Π.Ο.
Εφιστούμε την προσοχή στα σωματεία, τα οποία έχουν μεγάλο αριθμό ποδοσφαιριστών, ο οποίος υπερβαίνει τους 140 (ανώτατο όριο), ότι μετά την συμπλήρωση του αριθμού αυτού, αιτήσεις για έκδοση δελτίων θα απορρίπτονται από την Ε.Π.Ο. Θα πρέπει λοιπόν τα σωματεία αυτά, να προβούν σε αποδεσμεύσεις ποδοσφαιριστών, είτε ατομικά κατά την περίοδο των αποδεσμεύσεων (1-31/7) είτε ομαδικά και με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των ποδοσφαιριστών του υπερβαίνει τους 140 στέλνοντας στην Ε.Π.Ο. (Επιτροπή Ιδιότητας – Μεταγραφών) ονομαστική κατάσταση με τα στοιχεία των ποδοσφαιριστών (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό δελτίου) και καταβάλλοντας συγχρόνως ως παράβολο το ποσό των 200 ευρώ στο λογαριασμό της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5082-021433-637 αποστέλλοντας σ’ αυτήν και την απόδειξη Τραπέζης. Η ομαδική αποδέσμευση αφορά μόνον ποδοσφαιριστές που ανήκαν στη δύναμη του σωματείου έως 30-6-2014. Τέλος η περίοδος που γίνονται οι ομαδικές αποδεσμεύσεις είναι 1 έως 31/7/2014, 1 έως 30/9/2014 και 2 έως 31/1/2015.