Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2014

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Νότης Μηταράκης, με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα για επιδοτήσεις μέσω του αναπτυξιακού νόμου, προέβη στην ακόλουθη δήλωσηΓια καθαρά μικροπολιτικούς λόγους τα "συγκοινωνούντα κέντρα" διοχετεύουν νέες αστήρικτες καταγγελίες που δηλητηριάζουν την πολιτική ζωή του τόπου. Τα όσα αναφέρονται σήμερα, σε μερίδα του τύπου, για επιδοτήσεις σε επενδυτικά σχέδια συγκεκριμένων εταιρειών συνιστούν μια νέα επίθεση λάσπης καθώς όσοι τα επινόησαν είτε αδιαφορούν για την πραγματικότητα είτε έχουν πλήρη άγνοια του αναπτυξιακού νόμου. Και αυτό γιατί τα χρήματα που δόθηκαν για τα εν λόγω επενδυτικά σχέδια, δόθηκαν ως προκαταβολή, η εκταμίευση της οποίας γίνεται σύμφωνα με συγκεκριμένη διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο και πάντως δεν εξαρτάται από την υλοποίηση μέρους του σχεδίου, ούτε από την αδειοδότηση για την εγκατάσταση και τη λειτουργίατου, η οποία ελέγχεται στο τέλος, κατά την ολοκλήρωση της υλοποίησης της επένδυσης.Αυτό το ξέρει όλη η αγορά, αλλά για κάποιους η αλήθεια δεν έχει σημασία!
Πιο συγκεκριμένα και ως προς την ουσία της υπόθεσης την οποία αποσιωπούν οι διακινητές των εν λόγω πληροφοριών, πρέπει να επισημανθούν τα ακόλουθα:
Πρώτον, τα αναφερόμενα επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί το 2010 στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου 3299/2004 με αποφάσεις του τότε αρμόδιου Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Δεύτερον, το Υπουργείο Ανάπτυξης προφανώς και είναι σε γνώση του υπ’ αριθ. 3899/238466/24.11.2014 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος (Δ/νση Δασών Εύβοιας – Δασαρχείο Αλιβερίου) αφού η αρμόδια Υπηρεσία του το ζήτησε.
Τρίτον, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας δεν έχει την αρμοδιότητα έκδοσης των αδειών για την υλοποίηση του έργου.
Τέταρτον, τόσο ο ν. 3299/04 όσο και ο μεταγενέστερος ν 3908/11, όπως τροποποιήθηκαν με το ν. 4146/13, προβλέπουν τη δυνατότητα  χορήγησης προκαταβολών έως και 100% της επιχορήγησης, με βασικό σκοπό να ενισχυθεί η ρευστότητα των επιχειρήσεων με πλήρη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου καθώς η προκαταβολή δίνεται μόνο με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής, προσαυξημένης κατά 10%. Οι αναφερόμενες στα δημοσιεύματα εταιρείες αφού κατέθεσαν τόσο τις απαραίτητες εγγυητικές επιστολές όσο και τα κατά νόμο δικαιολογητικά και εκπλήρωσαν τους ειδικούς όρους που προβλέπονταν στις οικείες αποφάσεις υπαγωγών, όπως αυτές είχαν τροποποιηθεί το 2011,  έλαβαν προκαταβολές για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων τους. Οι σχετικές αποφάσεις αναρτήθηκαν στην Διαύγεια.
Πέμπτον, ο έλεγχος των επενδυτικών σχεδίων, σύμφωνα με το ν.3299/04 όπως ισχύει διενεργείται είτε μετά την υλοποίηση ποσοστού 50% και άνω της επένδυσης είτε κατά το στάδιο της ολοκλήρωσης της υλοποίησης  κατόπιν σχετικού αιτήματος του φορέα υλοποίησης.  Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, συγκροτείται  σύμφωνα με τις διαδικασίες του π.δ. 33/2011  Κεντρικό Όργανο Ελέγχου, διενεργείται έλεγχος της επένδυσης και, στις περιπτώσεις που πιστοποιείται  η προσήκουσα ολοκλήρωση της υλοποίησης του, εκδίδεται Υπουργική Απόφαση ολοκλήρωσης της επένδυσης και  έγκρισης της καταβολής της επιχορήγησης, η οποία σε περίπτωση που έχει χορηγηθεί προκαταβολικά, συντελείται με την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής.  Σε περίπτωση όμως που δεν πιστοποιηθεί η τήρηση των όρων της απόφασης υπαγωγής, θα διαταχθεί η ανάκληση της υπαγωγής και η έντοκη επιστροφή της καταβληθείσας επιχορήγησης από τον χρόνο της καταβολής της. Σημειώνεται ότι το ελληνικό δημόσιο μπορεί να απαιτήσει την καταβολή του ποσού της εγγυητικής επιστολής εντός τριών ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση για την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής.