Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2014

Ποιες οι προϋποθέσεις επιχορήγησης των Δήμων για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων


Δημοσιεύθηκε η κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείων Οικονομικών, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης η οποία καθορίζει τις προϋποθέσεις επιχορήγησης των Δήμων, των Συνδέσμων Δήμων για τη δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και του ύψους, της διαδικασίας και των προϋποθέσεων καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης
Δείτε αναλυτικότερα ολόκληρη την ΚΥΑ
Κατηγορία: Λοιπά
Αριθμ. 1711/150664
(ΦΕΚ Β '3249 / 04.12.2014)
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1) του άρθρου 9 παρ. 14, 15 του Ν. 4039/2012 «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή την χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό» (Α '15), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο Ν 46 του. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α '32),
2) του Ν. 3852/2010 (Α '87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
3) του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α '98),
4) του Π.Δ. 113.2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από του Διατάκτες» (Α '194),
5) του Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α '134 / 10.6.2014) »,
6) του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α '141),
7) της αριθμ. Υ48 / 07.09.2012 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β '2015),
8) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 1.520.000 € σε βάρος των πιστώσεων του π / υ του Υ.π. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οικ. έτους 2014, η οποία αναλύεται σε 1.300.000 € (ΕΦ 29-110, ΚΑΕ 2111) και σε 220.000 € (ΕΦ 29-110, ΚΑΕ 1723),
9) τις αριθμ. 585/32864 / 04.02.2014, 1081/61550 / 05.09.2014 και 1609/22527 / 16-7-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΤΒ-Ξ9Ξ, ΒΙΦΧΒ-ΡΡΞ και 71ΓΙΒ-6ΒΑ αντίστοιχα αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1 
ΣΚΟΠΟΣ
1. Ο καθορισμός των προϋποθέσεων για την ένταξη στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης και πληρωμής των δικαιούχων Δήμων ή Συνδέσμων Δήμων με σκοπό την ίδρυση και λειτουργία των καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των ενεργειών διαχείρισης δηλαδή της περισυλλογής, σήμανσης, καταγραφής, στείρωσης, εμβολιασμού , αποθεραπείας, υιοθεσίας ή επανένταξης των αδέσποτων σκύλων κ.λπ., ώστε να εξασφαλίζεται η ορθολογική διαχείριση των ζώων αυτών.
Άρθρο 2 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ
1. Επιλέξιμες δαπάνες νοούνται μόνο οι δαπάνες που δύνανται να ενισχυθούν οικονομικά και είναι οι ακόλουθες: 
- κατασκευή χώρων διαμονής και άσκησης ζώων σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 463/78 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 14 παρ. 5 του Ν. 3170/2003, 
- βελτίωση των ήδη υπαρχόντων χώρων διαμονής και άσκησης ζώων και συμμόρφωση προς τις κείμενες διατάξεις, 
- χώρος προσωπικού, 
- χώρος εξέτασης ζώων και διενέργειας κτηνιατρικών πράξεων ή επεμβάσεων, 
- εξοπλισμός των χώρων διενέργειας κτηνιατρικών πράξεων ή επεμβάσεων, 
- χρηματοδότηση του κόστους των ενεργειών της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4039/2012, 
- η δαπάνη σίτισης των φιλοξενούμενων αδέσποτων ζώων.
2. Μη επιλέξιμες δαπάνες νοούνται οι δαπάνες που δεν μπορούν να λάβουν οικονομική ενίσχυση και ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες: 
-. Αγορά οικοπέδου ή άλλου χώρου για την ίδρυση καταφυγίου 
. - Κόστος εκμίσθωσης χώρου ίδρυσης καταφυγίου 
- Αγορά συστημάτων λογισμικών και εν γένει ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού . 
- Αγορά μεταφορικών μέσων. 
- Μισθοδοσία υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένου του κτηνιάτρου που διενεργεί τις κτηνιατρικές πράξεις ή επεμβάσεις. 
- Έξοδα κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, υδροδοσίας, τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, καυσίμων, διοδίων. 
- Έξοδα υπηρεσιών φύλαξης και συντήρησης και καθαριότητας των εγκαταστάσεων του Δήμου ή του Συνδέσμου Δήμων, που διατηρούνται αδέσποτα ζώα συντροφιάς ή περιθάλπονται αυτά, καθώς και εν γένει των υλικών συντήρησής τους. 
- Έξοδα συντήρησης, επισκευής ή ασφάλειας των αυτοκινήτων που χρησιμοποιούνται καθώς και εν γένει των υλικών συντήρησής τους. 
- Έξοδα κάλυψης οργάνωσης εκδηλώσεων που άπτονται του έργου του Δήμου ή, Συνδέσμων Δήμων, γραφικής ύλης, περιφερειακών Η / Υ, ειδών ένδυσης. 
- Έξοδα για την αγορά λοιπού εξοπλισμού λειτουργίας των εγκαταστάσεων ή του περιβάλλοντος χώρου π.χ.εξοπλισμός κατάσβεσης πυρκαγιάς, κηπουρικών εργασιών κ.λπ.
Άρθρο 3 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. α) Δήμοι, ή Σύνδεσμοι Δήμων, για την ίδρυση ή τη βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων σκύλων.
β) Δήμοι, ή Σύνδεσμοι Δήμων, ή / και σε συνεργασία με Φιλοζωικά Σωματεία με κατάλληλη υποδομή (σε πάγιες εγκαταστάσεις ή οχήματα μεταφοράς ζώων ή σε εμπειρία και ανθρώπινο δυναμικό), υλοποιούν ενέργειες διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, όπως αναφέρονται στο άρθρο 9 του Νόμου 4039/2012, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 46 του Ν. 4235/2014.
2. α) Οι τεχνικές λεπτομέρειες των εγκαταστάσεων των καταφυγίων και τα στοιχεία καταλληλότητας του χώρου πρέπει να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 604/1977, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 της παρούσας και του Π.Δ. 463/1978, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 14 του Ν. 3170/2003 και ισχύει.
Επιθυμητή είναι η ενδεχόμενη συνεργασία περισσότερων του ενός φορέων για ίδρυση κοινού καταφυγίου.
β) Οι όροι υλοποίησης των επιμέρους στόχων του προγράμματος πρέπει να είναι σύμφωνοι με τις διατάξεις του Ν. 4039/2012, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 46 του Ν. 4235/2014.
3. Ο φορέας που θα ενισχυθεί για την ίδρυση ή την βελτίωση καταφυγίου αδέσποτων ζώων ή για την υλοποίηση των επιμέρους ενεργειών διαχείρισης (της περισυλλογής, σήμανσης, καταγραφής, στείρωσης, εμβολιασμού, κτηνιατρικής αποθεραπείας, υιοθεσίας ή επανένταξης των αδέσποτων σκύλων), πρέπει να έχει υλοποιήσει εκ των προτέρων εκείνες τις δραστηριότητες για τις οποίες θα ενισχυθεί οικονομικά.
4. Οι φορείς υλοποίησης των προγραμμάτων (ίδρυση ή τη βελτίωση καταφυγίου αδέσποτων ζώων ή υλοποίηση των επιμέρους ενεργειών διαχείρισης) πρέπει να έχουν συγκροτήσει την πενταμελή επιτροπή καθώς και την ειδική επιστημονική επιτροπή του άρθρου Ν 9 του. 4039/2012, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 46 του Ν. 4235/2014.
5. Οι φορείς λειτουργίας των καταφυγίων υποχρεούνται να εξασφαλίζουν την ελεύθερη πρόσβαση των κτηνιάτρων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, των Δ / νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειών και των κατά περίπτωση μικτών κλιμακίων ελέγχου, στις εγκαταστάσεις τους ή στους χώρους που διενεργούνται στειρώσεις ή άλλοι χειρισμοί διαχείρισης των ζώων, για οποιοδήποτε έλεγχο και να ακολουθούν τις υποδείξεις τους. Άρνηση ή οποιαδήποτε παρακώλυση του διενεργούμενου ελέγχου έχει συνέπεια την μη έγκριση ένταξης ή χρηματοδότησης του προγράμματος κατά περίπτωση.
6. Οι υπεύθυνοι Δημοτικοί φορείς υλοποίησης των επιμέρους ενεργειών διαχείρισης, υποχρεούνται να τεκμηριώνουν τον ακριβή αριθμό των αδέσποτων ζώων που αντιμετωπίζουν στα πλαίσια του προγράμματος, τους διενεργούμενους εμβολιασμούς, τις διαγνωστικές εξετάσεις ή την αποπαρασιτική θεραπεία, τις πραγματοποιούμενες κτηνιατρικές θεραπείες και στειρώσεις, σύμφωνα με τις υποδείξεις των προαναφερόμενων Υπηρεσιών.
Επιπρόσθετα διατηρούν:
α. Βιβλίο εισερχομένων - εξερχομένων ζώων, στο οποίο περιγράφεται και η κατάσταση υγείας των ζώων.
β. Βιβλίο νοσηλείας των ασθενών ζώων, στο οποίο περιγράφονται ανά ζώο, το είδος και το περιεχόμενο της παρεχόμενης νοσηλείας, το χρονικό διάστημα νοσηλείας.
γ. Βιβλίο φαρμάκων που χρησιμοποιούνται, στο οποίο θα εγγράφονται το είδος των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται κατά στάδιο χειρισμού ή αντιμετώπισης, και η ποσότητά τους.
δ. Βιβλίο του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στις κτηνιατρικές πράξεις στο οποίο εγγράφεται ο υπάρχων και κάθε προμηθευόμενος εξοπλισμός, ανά είδος και ποσότητα.
Τα προαναφερόμενα βιβλία αριθμούνται και θεωρούνται από την οικεία Δ / νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
7. Οι Δήμοι ή Διαδημοτικοί Φορείς υποχρεούνται να ολοκληρώσουν το έργο με ίδια κεφάλαια πέραν της ενίσχυσης που θα τύχουν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και θα το διατηρήσουν σε λειτουργία τουλάχιστον για 10 χρόνια.
Άρθρο 4 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ.
Α.1. Αίτηση των ενδιαφερόμενων φορέων, στην οποία θα παρατίθενται τα πλήρη στοιχεία του φορέα καθώς και του υπεύθυνου εκπροσώπου του φορέα με τον οποίο θα έρχονται σε επαφή οι Υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αρμόδιας Αρχής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας (τηλέφωνο, φαξ , ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση) καθώς και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
2. Άδεια ίδρυσης καταφυγίου αδέσποτων σκύλων.
3. Καθορισμός της γεωγραφικής περιοχής που θα καλύπτουν οι φορείς για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων.
Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της παρ. 1 παρ. β) του Άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, δεν διαθέτουν εγκαταστάσεις στα όρια της δικαιοδοσίας τους, ούτε δύνανται να δημιουργήσουν τις εγκαταστάσεις αυτές, υποβάλλουν σύμβαση που συνάπτουν με άλλο Δήμο ή Διαδημοτικό Φορέα ή Ζωοφιλικό Σωματείο και ιδιώτες κτηνιάτρους με την οποία αναλαμβάνουν την διενέργεια των ενεργειών διαχείρισης του προγράμματος, όπως προβλέπονται στο Νόμο 4039/2012 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο Ν 46 του. 4235/2014.
4. Τίτλο ιδιοκτησίας του οικοπέδου που θα ανεγερθεί το καταφύγιο ή θα γίνουν οι βελτιώσεις ή μισθωτήριο συμβόλαιο διάρκειας 15 ετών, εάν πρόκειται για ακίνητα τρίτων, ή παραχωρητήριο του ιδιοκτήτη προς τον φορέα για χρήση του οικοπέδου τουλάχιστον 15ετή για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού.
5. Οικονομοτεχνική μελέτη στην οποία γίνεται αναλυτική περιγραφή των ενεργειών και των δαπανών που θα απαιτηθούν για τη ίδρυση ή την βελτίωση ή / και τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς ή και τη βελτίωση επιμέρους τμημάτων της εγκατάστασης. Στη μελέτη συμπεριλαμβάνεται αναλυτική έκθεση και χρονοδιάγραμμα των ενεργειών και των εργασιών που θα γίνουν καθώς και των δαπανών που θα απαιτηθούν για όλες τις προαναφερόμενες στην παρούσα παράγραφο, εγκαταστάσεις υπογραφόμενα από μηχανικό.
Β Για την ενίσχυση των ενεργειών διαχείρισης του προγράμματος (περισυλλογή, φιλοξενία, κτηνιατρική εξέταση, θεραπευτική αγωγή, σήμανση, καταγραφή, στείρωση, εμβολιασμό κ.λπ.).
1. Αίτηση των ενδιαφερόμενων φορέων, στην οποία θα παρατίθενται τα πλήρη στοιχεία του φορέα καθώς και του υπεύθυνου εκπροσώπου του φορέα με τον οποίο θα έρχονται σε επαφή οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και οι αρμόδιες Αρχές των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων (τηλέφωνο, φαξ, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση) καθώς και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
2. Σύμβαση έργου μεταξύ των συνεργαζόμενων Δήμων ή άλλων φορέων για την υλοποίηση του προγράμματος με αναλυτική περιγραφή των ενεργειών και των δαπανών που πραγματοποιούν για την υλοποίηση των επιμέρους στόχων του προγράμματος, δηλαδή ο αριθμός Δήμων που συνεργάζονται ή συμβάλλονται, η επωνυμία άλλων φορέων και τις ενέργειες που αυτοί αναλαμβάνουν, αριθμός των αδέσποτων κατ 'εκτίμηση στην περιοχή εφαρμογής του προγράμματος, περιγραφή του τρόπου αντιμετώπισης των αδέσποτων ζώων στα πλαίσια του προγράμματος, κόστος των ενεργειών ανά θηλυκό ή / και αρσενικό ζώο και ανά στάδιο αντιμετώπισης, προορισμός των στειρωμένων ζώων, υπεύθυνοι φορείς ή φυσικά πρόσωπα φροντίδας των επανατοποθετούμενων ζώων καθώς και τα ονόματα των ατόμων που θα συγκροτήσουν την πενταμελή επιτροπή και την ειδική επιστημονική επιτροπή, της παρ. 12 του άρθρου 9 του Ν. 4039/2012.
3. Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης των στόχων του προγράμματος, υπογραφόμενα από τον δικαιούχο και το συμβαλλόμενο ζωοφιλικό σωματείο ή τον συμβαλλόμενο φορέα των κτηνιάτρων ή άλλο φορέα στον οποίο ανατίθενται μέρος των χειρισμών των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με το άρθρο 9 του 4039/2012.
4. α. Μετά την πραγματοποίηση των προαναφερομένων δραστηριοτήτων των παραγράφων Α. και Β. του παρόντος άρθρου, θα υποβάλλεται απολογιστική έκθεση των συντελεσθεισών εργασιών, με το είδος των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν. Επιπρόσθετα στην απολογιστική έκθεση αυτή θα συμπεριλαμβάνεται δήλωση της πενταμελούς Επιτροπής της παρ. 12 του άρθρου 9 του Ν. 4039/2012, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 46 του Ν. 4235/2014, για τα εξής στοιχεία:
αα) τήρηση των ατομικών καρτελών των αδέσποτων ζώων συντροφιάς που αντιμετωπίστηκαν.
Οι ατομικές καρτέλες των ζώων περιλαμβάνουν: 
- τη φωτογραφία του αδέσποτου ζώου, 
- το φύλο, 
- τη φυλή, 
- μέγεθος (π.χ. μικρόσωμο, μεσαίο μέγεθος, μεγαλόσωμο), 
- αριθμό σήμανσης, 
- ημερομηνία περισυλλογής, 
- τοποθεσία περισυλλογής, 
- ημερομηνία και είδος εμβολιασμών, 
- ημερομηνία στείρωσης, 
- όνομα κτηνιάτρου που διενήργησε τη στείρωση, 
- προορισμός του ζώου (ευθανασία, υιοθεσία, επανένταξη), 
- η ημερομηνία ευθανασίας του ζώου, 
- η ημερομηνία επανένταξης του ζώου, ο τόπος επανένταξης αυτού, 
- τα στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη στην περίπτωση υιοθεσίας του ζώου
αβ) τήρηση μητρώου καταγραφής τους,
αγ) τεκμηρίωση των ενεργειών που έχουν πραγματοποιηθεί και των εν γένει παρεχομένων υπηρεσιών από τους συμβαλλόμενους φορείς, κατά περίπτωση.
β. Η Επιτροπή αξιολόγησης των αιτημάτων χρηματοδότησης των επιμέρους στόχων του προγράμματος να διενεργεί επιτόπιους δειγματοληπτικούς ελέγχους για να διαπιστώνει την ακρίβεια των δηλωθέντων και την καλή εκτέλεση του έργου.
Οι ατομικές καρτέλες των αδέσποτων ζώων και η τεκμηρίωση των επιμέρους χειρισμών του προγράμματος τίθενται στη διάθεση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ή των μεικτών κλιμακίων ελέγχου, της παρ. 5 του Άρθρου 3 της παρούσας.
γ. Στην προαναφερόμενη απολογιστική έκθεση συμπεριλαμβάνονται τα ευρήματα από τον έλεγχο των χρησιμοποιούμενων ποσοτήτων φαρμάκων (που αιτούνται την χρηματοδότησή τους), που συμπίπτουν με τις αγορασθείσες ποσότητες σε ετήσια βάση.
Επίσης στην περίπτωση αγορασθέντος νέου εξοπλισμού κτηνιατρικών πράξεων (που αιτούνται την χρηματοδότησή του), η αγορά αυτή αιτιολογείται και υποβάλλεται πρακτικό καταστροφής του τυχόν αχρηστευθέντος.
Γ. Η τελική έγκριση χρηματοδότησης προσδιορίζεται με υπουργική απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από σχετική εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής - Διεύθυνση Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρμογών (Κ.Α.Φ.Ε.) κατόπιν εισηγητικής έκθεσης της αρμόδιας Κτηνιατρικής Αρχής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
Άρθρο 5 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
1.α) Στις Δ / νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων συγκροτείται τριμελής επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων και των δικαιολογητικών για την ίδρυση ή τη βελτίωση καταφυγίων αδέσποτων ζώων που έχουν υποβληθεί από τους ενδιαφερόμενους φορείς, η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο, κτηνίατρο υπάλληλο της Δ / νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και δύο μέλη ένα μηχανικό και ένα οικονομικό υπάλληλο των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας με τους αναπληρωτές τους. Η ως άνω επιτροπή ελέγχει και την πορεία εκτέλεσης του έργου όταν αυτό τύχει ενίσχυσης καθώς και αξιολογεί τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά πληρωμής του άρθρου παρούσας 6 της.
β) Στην περίπτωση αξιολόγησης των συμβάσεων για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συγκροτείται τριμελής επιτροπή που αποτελείται από τον Πρόεδρο κτηνίατρο υπάλληλο της Δ / νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και δύο μέλη ένα κτηνίατρο και ένα οικονομικό υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας με τους αναπληρωτές τους. Η ως άνω επιτροπή ελέγχει και την πορεία εκτέλεσης του προγράμματος αντιμετώπισης των αδέσποτων ζώων καθώς και αξιολογεί τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά πληρωμής του άρθρου παρούσας 6 της.
γ) Οι προαναφερόμενες επιτροπές συγκροτούνται στις αρχές κάθε οικονομικού έτους, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη και η θητεία τους έχει διάρκεια ένα έτος.
δ) Οι Δ / νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής αποστέλλουν στη Δ / νση Κ.Α.Φ.Ε. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εισηγητική έκθεση, στην οποία θα αναφέρεται η ένταξη ή μη των επιμέρους δραστηριοτήτων στα προγράμματα χρηματοδότησης (ίδρυση ή βελτίωση καταφυγίου αδέσποτων ζώων, υλοποίησης των στόχων του προγράμματος αντιμετώπισης των αδέσποτων ζώων, κ.λπ.), η περιγραφή των ενεργειών που αναλαμβάνονται ανά πρόγραμμα, το χρονοδιάγραμμα των εργασιών, το συνολικό ποσό της δαπάνης που θα απαιτηθεί, η δυναμικότητα του καταφυγίου, ο κατά προσέγγιση αριθμός των αδέσποτων που υπάρχουν στον κάθε Δήμο, ο αριθμός των συνεργαζόμενων Δήμων, οι παρατηρήσεις των σχετικών Επιτροπών αξιολόγησης των αιτημάτων όσον αφορά το περιεχόμενο των αιτημάτων μαζί με αντίγραφο της Αίτησης του φορέα κατά περίπτωση προγράμματος.
Ειδικότερα η δυναμικότητα του υπό χρηματοδότηση καταφυγίου που ιδρύει και λειτουργεί Δήμος, Διαδημοτικό Κέντρο, δεν πρέπει να ξεπερνά τις 80 θέσεις.
ε) Ενισχύεται έως το 70% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών, που έχουν πραγματοποιηθεί και εξοφληθεί από το Δήμο ή τους Συνδέσμους Δήμων για την υλοποίηση των χρηματοδοτούμενων δραστηριοτήτων, που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, και προκύπτει από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Το κόστος της διατροφής των φιλοξενούμενων ζώων, ενισχύεται έως το 50% των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί και εξοφληθεί από τον Δήμο ή τον Σύνδεσμο Δήμων, για το σκοπό αυτό.
στ) Η έγκριση ή η απόρριψη της αίτησης για ενίσχυση ενός φορέα, το ύψος του επιλέξιμου κόστους και της οικονομικής ενίσχυσης που θα εγκριθεί για κάθε αίτηση θα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της περ. Γ του άρθρου 4 της παρούσας, μετά από εισήγηση της Δ / νσης Κ.Α.Φ.Ε.του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Η εισήγηση πραγματοποιείται αφού η Δ / νση Κ.Α.Φ.Ε. συνεκτιμήσει διάφορους παράγοντες όπως η ιδιαιτερότητα της περιοχής που καλύπτει, η δυναμικότητα των καταφυγίων και ο αριθμός των εξυπηρετούμενων Δήμων, ο αριθμός των αδέσποτων σκύλων και τα προβλήματα που δημιουργούν, ο αριθμός των αιτήσεων ανά νομό, ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων, η τυχόν προϋπάρχουσα υποδομή ή δραστηριοποίηση και εμπειρία του συμβαλλόμενου φορέα στην αντιμετώπιση των αδέσποτων ζώων, κ.λπ.
ζ) Η Δ / νση Κ.Α.Φ.Ε. ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο φορέα για το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης που προτίθεται να του εγκρίνει. Ο φορέας αποστέλλει δήλωση αποδοχής ή μη της ένταξής του με την προτεινόμενη οικονομική ενίσχυση μέσα σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή της ειδοποίησης.
2. Οι επιτροπές των περ. (Α) και (β) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου συνεδριάζουν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των δημοσίων υπηρεσιών και τα μέλη τους δεν αμείβονται.
Άρθρο 6 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
1. Αίτηση πληρωμής της οικονομικής ενίσχυσης για κάθε δόση, όπου θα αναφέρονται τα συνημμένα δικαιολογητικά και ο δικαιούχος φορέας θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος και των συνεπειών από τη μη τήρησή τους.
2. Νόμιμα εξοφλημένα παραστατικά δαπανών, όπως και παραστατικά δαπανών από επιτηδευματίες οι οποίοι έχουν αναλάβει εκτέλεση εργασιών, παροχή υπηρεσιών κ.α. προς ΟΤΑ και Συνδέσμους.
Αυτά τα παραστατικά είναι: 
-. Για υπηρεσίες τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών 
- Για κατασκευές γενικώς αγορά υλικών και για πάσης φύσεως επιλέξιμες δαπάνες απαιτείται τιμολόγιο - δελτίο αποστολής, φορτωτική και λοιπά παραστατικά που εκδίδονται σε επιτηδευματίες, Οπως αυτά προβλέπονται Από ΤΟΝ Κ.Φ.Α. Σ.
Όλα τα παραστατικά που υποβάλλονται από τους δικαιούχους φορείς θα πρέπει να είναι πρωτότυπα εκτός από την περίπτωση δικαιούχων φορέων που υποχρεούνται από τον ΚΒΣ να τηρούν τα πρωτότυπα στο αρχείο τους.Σε αυτή την περίπτωση θα προσκομίζονται τα πρωτότυπα παραστατικά μαζί με φωτοαντίγραφα. Η Δ / νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας θα θεωρεί το φωτοαντίγραφο ως ακριβές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο, με την έγγραφη ένδειξη «ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης». Η Υπηρεσία θα κρατάει το αντίγραφο και το πρωτότυπο θα παραμένει στο αρχείο του δικαιούχου.
3. Πρακτικό της τριμελούς επιτροπής της παρούσας, στο οποίο πιστοποιείται η καλή εκτέλεση του έργου, ανά στάδιο και κατά περίπτωση καθώς και η ορθότητα και πληρότητα των εξοφλημένων παραστατικών και δικαιολογητικών πληρωμής.
4. Βεβαίωση Δημάρχου ή Αντιδημάρχου, στην οποία ο δικαιούχος θα δηλώνει: 
- ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα που αιτείται για οικονομική ενίσχυση δεν έχει ενταχθεί σε άλλο εθνικό ή κοινοτικό πρόγραμμα χρηματοδότησης, 
- ότι ο δικαιούχος θα διατηρήσει το αντικείμενο της επένδυσης τουλάχιστον για 10 έτη από το έτος κατασκευής του ή έναρξης του προγράμματος, 
- ότι θα αποδέχεται οποιοδήποτε έλεγχο από κάθε αρμόδια αρχή, 
- ότι ανήκει ή δεν ανήκει στο κανονικό ή τεκμαρτό καθεστώς Φ.Π.Α. και αν το ποσό του Φ.Π.Α. συμψηφίζεται ή πρόκειται να ζητηθεί η επιστροφή του από το Δημόσιο. Τα ανωτέρω δηλούμενα σχετικά με το καθεστώς Φ.Π.Α. του δικαιούχου και αν δικαιούται συμψηφισμό ή επιστροφή, θα ελέγχονται μέσω των τοπικών Δ.Ο.Υ.
Τα δικαιολογητικά ένταξης και πληρωμής των δικαιούχων θα τίθενται σε ατομικούς φακέλους του κάθε δικαιούχου, όπου θα υπάρχει και η κατάσταση παραστατικών, από τα οποία θα προκύπτει το ύψος της κάθε πληρωμής.
Άρθρο 7 
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1.α) Όταν οι δικαιούχοι συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις πληρωμής υποβάλλουν για το έργο που έχει εκτελεστεί, τα προβλεπόμενα για την έγκριση της χρηματοδότησης δικαιολογητικά στη αρμόδια Δ / νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Η αρμόδια Δ / νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας συντάσσει έκθεση έγκρισης χρηματοδότησης, αφού εξετάσει τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά πληρωμής και λάβει υπόψη την εισήγηση των επιτροπών αξιολόγησης των αιτημάτων και των δικαιολογητικών πληρωμής του άρθρου παρούσας 6 της, κατά περίπτωση. Στην έκθεση αυτή αναφέρεται το ποσό της χρηματοδότησης που δικαιούται ο φορέας, το οποίο ανταποκρίνεται στο σύνολο της δαπάνης που έχει πραγματοποιήσει αυτός.
β) Η προαναφερόμενη έκθεση αποστέλλεται στην Δ / νση Κ.Α.Φ.Ε., του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
γ) Με την απόφαση της περίπτωσης Γ, του άρθρου 4 της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης και μετά από εισήγηση της Δ / νσης Κ.Α.Φ.Ε., εγκρίνεται το βεβαιωμένο, νόμιμο ποσό πληρωμής που θα λάβει ο δικαιούχος, μέσα στο πλαίσιο της χρηματοδότησης που εγκρίνεται με την παρούσα.
δ) Η χρηματοδότηση στους Δήμους και τους Συνδέσμους Δήμων, θα γίνει μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών με ισόποση μεταφορά πίστωσης από τον Ε.Φ. 29/110 ΚΑΕ 2111 στον Ε.Φ. 07/120 ΚΑΕ 2299 «Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς», μετά την έκδοση της προβλεπομένης από τις διατάξεις της περ. Γ του άρθρου 4 της παρούσας, απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
ε) Οι πιστώσεις εκταμιεύονται από τους δικαιούχους, Δήμους, και τους Συνδέσμους Δήμων, μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Άρθρο 8 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Για την καταβολή των ενισχύσεων που αναφέρονται στη παρούσα είναι απαραίτητη η συνεργασία των ενδιαφερόμενων με της αρμόδιες Δ / νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων, πριν να πραγματοποιήσουν της ενισχυόμενες δραστηριότητες και εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης από την Δ / νση Κ. Α.Φ.Ε. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από την παρούσα.
2. Τα πρόσωπα που ενισχύονται με τη παρούσα και χαρακτηρίζονται από τις κτηνιατρικές Υπηρεσίες ως μη συνεργάσιμα, ή δεν τηρούν τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας, αποκλείονται των ενισχύσεων που χορηγούνται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3. Οι χρηματοδοτούμενοι φορείς υποβάλλουν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, απολογιστικά μετά το πέρας διμήνου από τη λήξη του οικονομικού έτους 2014, απολογισμό της συνολικής οικονομικής τους δραστηριότητας καθώς και ξεχωριστό απολογισμό της χρηματοδότησης που έλαβαν (άρθρο 41, Ν. 4129/2013 (Α '52), όπως ισχύει).
Άρθρο 9 
Καταργούμενες διατάξεις
Με τη παρούσα κοινή υπουργική απόφαση καταργείται: 
η αριθμ. 280261/2003 (Β '1843) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας, «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για την ίδρυση και λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς».
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ


aftodioikisi.gr