Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015

Ο Δήμος Χίου ανακοινώνει ότι πρόκειται να προβεί στην λήψη προσφορών για την παροχή της εργασίας – υπηρεσίας «Συντήρηση - επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων»     Ο Δήμος Χίου ανακοινώνει ότι πρόκειται να προβεί στην λήψη προσφορών για την παροχή της εργασίας – υπηρεσίας «Συντήρηση - επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων».
     Η εργασία – υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και του Ν. 4281/2014 και με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά ανά κατασκευαστή, καθώς και με τα οριζόμενα στην από 4/2/2015 σχετική Τεχνική Περιγραφή της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης  και Πληροφορικής.
     Η δαπάνη της δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 11.040,00 € με τον Φ.Π.Α και θα καλυφθεί από πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2015 και στους ΚΑ 10-6264.004 «Συντήρηση - επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων ΚΕΠ» και ΚΑ 30-6264.004 «Συντήρηση - επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων».
     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους, η οποία πρέπει να κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο, στο Τμήμα Προμηθειών, Κανάρη 18, Χίος, μέχρι την Δευτέρα 2 Μαρτίου και ώρα 11:30 π.μ..
     Για διευκρινίσεις σχετικά με την τεχνική έκθεση οι ενδιαφερόμενου μπορούν να καλούν στο Τμήμα Μηχανοργάνωσης τηλ. 22713 50000.
 


                                                               Εκ του Τμήματος Προμηθειών

  

                                                                                       του Δήμου Χίου