Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝΣΧΕΤ:   1.    Tο Π.Δ. 106 (ΦΕΚ 173 τ. Α’-28-8-2014) 0ργανισμός του Υπ. Υγείας.   
             2. Τον Ν. 3370/2005 (ΦΕΚ.176, τ. Α’) Οργάνωση & λειτουργία                     Υπηρεσιών Υγείας & λοιπές Διατάξεις.
            3. Το Π.Δ. 100 /1988 (ΦΕΚ45, τ.Α’) που είναι τροποποίηση και                  συμπλήρωση του Π.Δ. «περί Απολυμαντών» (ΦΕΚ 140/1914).
            4.     Η με αρ. Υ1/Γ.Π. /οικ. 41657 /13-5-2014 ανακοίνωση για φοίτηση στη Σχολή Απολυμαντών με ΑΔΑ :BIΦ2Θ-ΦΣΔ.
                           
Έχοντας υπόψη  τα παραπάνω σχετικά, σας γνωρίζουμε ότι:

1.      Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς (συστημένα) τα παρακάτω δικαιολογητικά στην Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών/Δ.νση Δημόσιας Υγείας  - Λ. Αλεξάνδρας 196 , Aθήνα - Τηλ.: 21321600367., από τις 1/9/2015 έως και τις 30/9/2015:

Α. Αίτηση συμμετοχής.
Β. Σε περίπτωση που υπηρετούν σε Δημόσιο Φορέα, οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται η σχετική έγκριση της υπηρεσίας τους.
Γ. Απολυτήριο Γυμνασίου ή ενδεικτικό Γ΄ τάξης Γυμνασίου παλαιού τύπου ή άλλης  ισότιμης σχολής.
Δ. Πιστοποιητικό Υγείας από Κρατικό Νοσοκομείο ή ιδιώτη γιατρό, στο οποίο να βεβαιώνεται, ότι δεν πάσχει ο ενδιαφερόμενος από νόσημα που παρακωλύει την εργασία του ως απολυμαντή.
Ε. Αποδεικτικό ηλικίας, (δεκτοί από 18-50 ετών).

2.      Η φοίτηση είναι εξάμηνη κατόπιν επιλογής  (χωρίς εξετάσεις) από Επιτροπή που ορίζεται από το Υπ. Υγείας.
3.      Ο αριθμός των σπουδαστών ορίζεται σε (25) είκοσι πέντε άτομα, και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αυξάνει ο αριθμός σε (30) τριάντα  με έγκριση του Υπουργού Υγείας.

4.      Μετά τη φοίτηση και την επιτυχή εξέταση από την Επιτροπή του Υπουργείου, χορηγείται πιστοποιητικό απολυμαντή.

5.      Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 1, δεν γίνονται δεκτές ή θεωρούνται ως μη υποβληθείσες.

Παρακαλούμε η ανακοίνωση αυτή να αναρτηθεί στις  Περιφερειακές Ενότητες, ώστε  να λάβουν γνώση και ιδιώτες ενδιαφερόμενοι.


Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι που είχαν υποβάλει αίτηση με δικαιολογητικά σύμφωνα με την ανωτ. 4η’ σχετ. προκήρυξη του 2014, εφόσον συνεχίζουν να ενδιαφέρονται παρακαλούνται όπως επανέλθουν μόνο με αίτησή τους, στην οποία θα αναφέρουν,  ότι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη φετινή διαδικασία επιλογής,  αναγράφοντας τον περσινό αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης της αίτησής τους, (χωρίς να υποβάλλουν ξανά τα δικαιολογητικά).