Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1611/700/5-8-2015 ΔΙΣΚΟΣ ΥΠΕΡ Γ.Φ.Τ. ΑΝΤΙ ΕΡΑΝΟΥ ΑΓΑΠΗΣἘν Χίῳ τῇ 5ῃ Αὐγούστου 2015
Μνήμη Μάρτυρος Εὐσιγνίου
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Π ρ ό ς
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι λόγῳ τῆς ὑφισταμένης οἰκονομικῆς καταστάσεως δέν θά πραγματοποιηθῇ ἐφέτος τόν Αὔγουστον ὁ ΕΡΑΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ. Ὁμως. ἀντί τούτου, θά περιαχθῇδίσκος τήν 15ην Αὐγούστου 2015, Ἑορτήν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, περί τό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας, ὑπέρ τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν, τό ὁποῖον μεριμνᾷ διά τήν κάλυψιν τῶν ἐφημεριῶν τῶν ἀπομακρυσμένων Ἰατρείων, διά τήν καθημερινήν σίτισιν ἑκατοντάδων οἰκογενειῶν, δι’ ὑγειονομικήν περίθαλψιν ἀσθενῶν, δι’ ὑποτροφίας φοιτητῶν καί φοιτητριῶν, διά τήν ἔνδυσιν τῶν ἐχόντων ἀνάγκην, κ. ἄ.
Τό προϊόν τοῦ δίσκου τούτου θά κατατεθῇ ὁλόκληρον μετά τοῦ σχετικοῦ Πρακτικοῦ καταμετρήσεως δεόντως ὑπογεγραμμένου ὑφ’ ὅλου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τό ἀργότερον μέχρι τῆς 21ης Αὐγούστου ἐ. ἔ.
Ἐπί δέ τούτοις, ἐπικαλούμενοι ἐφ’ ὑμᾶς πλουσίαν τήν Χάριν τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, διατελοῦμεν μετά πατρικῶν εὐχῶν
 + Ο ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ & ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΜΑΡΚΟΣ