Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Ν.4014/21/9/11 (ΦΕΚ 209 Α), που αφορά στη ρύθμιση των αυθαιρέτων κατασκευών.


Με την έκδοση των προβλεπομένων, από τον παραπάνω νόμο, Υπουργικών αποφάσεων θα ορισθεί η λεπτομερής διαδικασία, όπου θα δίνονται όλες οι απαιτούμενες διευκρινίσεις.

Τα βασικά στάδια της διαδικασίας υποβολής για ένταξη στη ρύθμιση είναι:
Ο πολίτης επισκέπτεται μηχανικό της επιλογής του, που έχει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ. Ο μηχανικός ενημερώνεται για το αυθαίρετο, κάνει αυτοψία και αναλαμβάνει τη συλλογή των στοιχείων, που απαιτούνται για τη συμπλήρωση της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Επίσης υπολογίζει το προσωρινό πρόστιμο.
Ο μηχανικός συμπληρώνει το τυποποιημένο ηλεκτρονικό έντυπο της αίτησης και το καταχωρεί στο ηλεκτρονικό σύστημα από 1ης Οκτωβρίου 2011. Το σύστημα εκδίδει «μοναδικό αριθμό» για το αυθαίρετο και εντολή «τέλους υπαγωγής» στη ρύθμιση (παράβολο).
Το τέλος καταβάλλεται από τον πολίτη σε τραπεζικό σύστημα και (ηλεκτρονικά – web banking) της επιλογής του και η πληρωμή πιστοποιείται αυτόματα. Με την πιστοποίησή της ενεργοποιείται η διαδικασία ένταξης.
Ακολουθούν οι πληρωμές του αριθμού των δόσεων, που θα επιλέξει ο πολίτης και εντάσσονται στον προγραμματισμό που συνοδεύει το συγκεκριμένο μοναδικό αριθμό. Για τις πληρωμές πάντα ενημερώνεται αυτόματα το σύστημα. Στον πολίτη θα δίνονται κωδικοί που θα του επιτρέπουν την ενημέρωση του για την πορεία υπαγωγής στη ρύθμιση, των δόσεων και την καταχώρηση των πληρωμών μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Θα υπάρχει συνεχής δυνατότητα ενημέρωσης τόσο του μηχανικού αλλά και του πολίτη για το οφειλόμενο υπόλοιπο.
Ολοκληρώνονται οι απαιτούμενες μελέτες (εντός τετραμήνου από την καταχώρηση της αίτησης) και ακολουθεί ο τελικός υπολογισμός του προστίμου και ο αυτόματος επαναπροσδιορισμός του ποσού των δόσεων από το σύστημα.
Ο μηχανικός υποβάλλει ηλεκτρονικά στο σύστημα το σύνολο των απαιτούμενων στοιχείων – μελετών- δικαιολογητικών – δηλώσεων. Με τη διαπίστωση της πληρότητας των στοιχείων, που υποβλήθηκαν, εκδίδεται αυτόματα «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ». Πρόκειται για τυποποιημένο έντυπο στο οποίο αναφέρονται όλα τα στοιχεία του εντασσόμενου στη ρύθμιση αυθαιρέτου.

Αφού ακολουθηθεί η παραπάνω διαδικασία, η παρούσα ρύθμιση ισχύει για 30 χρόνια και οι ιδιοκτήτες έχουν τη δυνατότητα να μεταβιβάσουν τα ακίνητά τους.