Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2011

ΕΓΚΡΙΣΗ Α΄ ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΝΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Χίου

Θέμα: Γνωμοδότηση για την έγκριση του Α΄ Σταδίου της μελέτης «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Δήμου Αμανής»
Α. Ιστορικό
Η διαδικασία για την εκπόνηση της μελέτης ξεκίνησε το 2008 με τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των πρώην Δήμων Ομηρούπολης και Αμανής για τη δημοπράτηση και επίβλεψή της και την ένταξή της στο ΠΕΠ Β. Αιγαίου 2000-2006 (Α.Π. 6203/03.08.2008 απόφαση του Γ.Γ. της Περιφ. Β. Αιγαίου). Ο ανοικτός διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στις 29/12/2008, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42Α). Η μελέτη ανατέθηκε στη σύμπραξη γραφείων μελετών: «Άννα Μπιτσακάκη, Σπυρίδων Τσαγκαράτος, Νικόλαος Γροζόπουλος, Λουκάς Καντάρης, Μιχαήλ Λιονής» και το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την 44/2010 Απόφαση Δ.Σ. Αμανής. Με την ΑΠ 4521/09.09.2010 απόφαση του Γ.Γ. Β. Αιγαίου, η χρηματοδότηση της μελέτης εντάχθηκε στο «Ε.Π. Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007-2013» (MIS 296628) με προϋπολογισμό 451.382,92 €. Η σύμβαση με το ανάδοχο σχήμα ύψους 411.733,89 € υπεγράφη στις 13/10/2010.
Δεδομένου ότι η μελέτη προκηρύχθηκε και ανατέθηκε, πριν την υλοποίηση της διοικητικής μεταρρύθμισης του προγράμματος «Καλλικράτης», η εφαρμογή της εκτείνεται στη γεωγραφική περιοχή της δημοτικής ενότητας Αμανής, του νέου Δήμου. Μετά την εφαρμογή της διοικητικής μεταρρύθμισης, η επίβλεψη της μελέτης ασκείται από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου.
Το ανάδοχο σχήμα ολοκλήρωσε και υπέβαλε εμπρόθεσμα το Α΄ Στάδιο της μελέτης (Ανάλυση – Διάγνωση – Προοπτικές). Με το Α.Π. 14/09/2011 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ζητήθηκε η συμπλήρωση του παραδοτέου με συγκεκριμένα στοιχεία προκειμένου να εξασφαλιστεί η αρτιότητά του σύμφωνα με τις συμβατικές απαιτήσεις. Ο ανάδοχος προέβη στις ανωτέρω προσθήκες και τις υπέβαλε στις 16/12/2011. Το παραδοτέο της Α΄ Φάσης περιλαμβάνει το τεύχος Πολεοδομικών/Χωροταξικών δεδομένων, συνοδευόμενο από δύο προσαρτήματα (συγκοινωνιακή μελέτη και προκαταρκτική πρόταση) και 14 χάρτες και το τεύχος Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας συνοδευόμενο από δύο χάρτες.
Β. Στόχοι και περιεχόμενο μελετών ΣΧΟΟΑΠ
Το ΣΧΟΟΑΠ στοχεύει στη ρύθμιση των οικισμών του Δήμου καλύπτοντας ολόκληρη τη γεωγραφική περιοχή του Δήμου. Είναι ένα θεσμικό εργαλείο σχεδιασμού με το οποίο επιτυγχάνεται η ταυτόχρονη ρύθμιση του χώρου εντός και εκτός των οικισμών, έτσι ώστε η ικανοποίηση αναγκών ένταξης περιοχών σε σχέδια ή προς πολεοδόμηση ζώνες να εξισορροπείται με τις απαιτούμενες ρυθμίσεις προστασίας στον εξωαστικό χώρο.
Σύμφωνα με τις αρχές σχεδιασμού που αποτυπώνονται στον Νόμο 2508/97, κάθε οικισμός εντάσσεται σε ένα πλέγμα οικισμών που σχηματικά ονομάζεται «ανοικτή πόλη», έτσι ώστε η οικιστική οργάνωση να εναρμονίζεται με τους γενικότερους στόχους του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού και με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.
Επειδή τελικά το ΣΧΟΟΑΠ παρέχει το πλαίσιο για τη χωρική και οικιστική οργάνωση του Δήμου, σύμφωνα και με την απόφαση των προδιαγραφών (9572/1845/2000) είναι ένα τοπικό χωροταξικό σχέδιο. Το ΓΠΣ εκπονείται στα πλαίσια του Περιφερειακού Αναπτυξιακού Πλαισίου του Βορείου Αιγαίου, εναρμονίζεται με τις επιλογές του, υιοθετεί τις κατευθύνσεις του και τις εξειδικεύει στο επίπεδο του Δήμου. Συγκεκριμένα:
• προσδιορίζει τις κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης του Δήμου,
• καθορίζει τα μεγέθη της οικιστικής ανάπτυξης σε όλη την έκταση του δήμου, με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, τις τοπικές ανάγκες και καταλληλότητες καθώς και τις κατευθύνσεις που προκύπτουν από υπερκείμενα σχέδια, ιδίως δε σε ότι αφορά στο ρόλο του αστικού κέντρου, ή της «ανοιχτής πόλης» στο οικιστικό δίκτυο,
• προσδιορίζει τις Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) οι οποίες δεν πρόκειται να πολεοδομηθούν,
• υποδεικνύει ζώνες παραγωγικών δραστηριοτήτων με βάση τις ανάγκες των παραγωγικών τομέων και τις σχετικές προγραμματικές κατευθύνσεις,
• δίνει κατευθύνσεις πολεοδομικής οργάνωσης των θεσμοθετημένων και προς πολεοδόμηση οικιστικών υποδοχέων,
• προσδιορίζει τις περιοχές των οικισμών που απαιτούν παρεμβάσεις αναβάθμισης μέσω του μηχανισμού των αναπλάσεων.
Γ. Προκαταρκτική πρόταση
Τα εναλλακτικά σενάρια οργάνωσης και λειτουργίας του ΟΤΑ και της οικιστικής ανάπτυξης στην περιοχή μελέτης, που εξετάστηκαν από τους μελετητές στο Α΄ Στάδιο της μελέτης διακρίνονται σε:
Γ1. Σενάριο ήπιας παρέμβασης.
Γ2. Δυναμικό σενάριο.
Τα σενάρια αυτά αναλύονται συνοπτικά πιο κάτω:


Γ1. Σενάριο ήπιας Παρέμβασης
Στο σενάριο ήπιας παρέμβασης υιοθετούνται και ενεργοποιούνται οι προτάσεις του ΓΠΣ της ΕΠΑ 82-84 για τη Βολισσό καθώς και τα όσα ορίζονται από τη Ζ.Ο.Ε. (ΦΕΚ 52Δ/2003) για τον εξωαστικό/εξωοικιστικό χώρο.
Χωροθέτηση παραγωγικών χρήσεων
Στον πρωτογενή τομέα, προτείνεται η οργάνωση της γεωργικής γης, στη ζώνη Η1 της ΖΟΕ, με αύξηση της παραγωγικότητας, την αξιοποίηση του υδάτινου ορίζοντα, την εφαρμογή νέων μεθόδων καλλιέργειας, την προστασία από την οικοπεδοποίηση και τις πυρκαγιές και γενικότερα τη σωστή οργάνωση του συστήματος διαχείρισης και διάθεσης των προϊόντων. Προτείνεται επίσης η διερεύνηση του καθεστώτος των δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων που ανήκουν στην Η2 της ΖΟΕ και τον σαφή προσδιορισμό των ορίων.
Σε ό,τι αφορά τον δευτερογενή τομέα, δεν προτείνεται η χωροθέτηση υποδοχέα εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων (βιοτεχνία, βιομηχανία, επαγγελματικά εργαστήρια μέσης και υψηλής όχλησης). Οι υπάρχουσες θεσμοθετημένες ζώνες της ΖΟΕ, κρίνεται ότι επαρκούν για να υποδεχθούν συναφείς με την πρωτογενή παραγωγή δραστηριότητες και χρήσεις.
Προτείνεται επίσης η αναβάθμιση του τουρισμού, με την τόνωση των δραστηριοτήτων του τριτογενούς τομέα στις περιοχές Λήμνο, Λιμιά, Χωρή και Αγιάσματα και διερεύνηση της δημιουργίας περιοχών παραθερισμού. Ως Ζώνη Τουρισμού – Αναψυχής – Παραθερισμού υιοθετείται η υποπεριοχή Η3 της ΖΟΕ ΦΕΚ 52/Δ/2003 («περιοχές τουρισμού – αναψυχής ήπιας μορφής»). Ωστόσο οι εν λόγω περιοχές εξειδικεύονται καθώς θα πρέπει να υπαχθούν σε ειδικό καθεστώς πολεοδόμησης (ΦΕΚ 166/Δ/87, άρθρο 8 «περιεχόμενο τουρισμού - αναψυχής»). Προτείνεται επιπλέον η δημιουργία μιας ευρύτερης ζώνης παραθερισμού και τουριστικής ανάπτυξης η οποία θα περιλαμβάνει, πέραν της θεσμοθετημένης ΖΟΕ (υποπεριοχή Η3/1) το μεγαλύτερο τμήμα του δυτικού άκρου της Αμανής. Προτείνεται να διερευνηθεί η δυνατότητα ανάπτυξης νέων υποδομών και σημειακών παρεμβάσεων (π.χ. δημιουργία περιπατητικών διαδρομών, πεζοδρομήσεις, ανάπτυξη οργανωμένων τουριστικών μονάδων υπερτοπικής εμβέλειας κλπ.) που θα μπορούσαν να αναδείξουν τα πλεονεκτήματα της περιοχής και να προσελκύσουν επισκέπτες ειδικών μορφών τουρισμού για 12 μήνες το χρόνο.
Έτσι, ο τομέας του τουρισμού παρουσιάζεται ως η βασικότερη συνιστώσα της επιθυμητής αναπτυξιακής πορείας όσον αφορά κυρίως στις παράλιες περιοχές στο δυτικό και βόρειο άκρο του.
Πολιτιστικό/φυσικό περιβάλλον
Ως προς τη Ζώνη Αποκλειστικής Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων, προτείνεται η υιοθέτηση της υφιστάμενης Η4 περιοχής της ΖΟΕ ΦΕΚ 52/Δ/2003 («περιοχές προστασίας ιδιαίτερου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος»). Προτείνεται επίσης η προστασία όλων των μνημείων και περιοχών που δεν προστατεύονται αλλά έχει αναδειχθεί η πολιτισμική τους αξία και η ένταξη των περιοχών ιδιαίτερης πολιτισμικής αξίας και ειδικότερα του πλήθους των βυζαντινών – μεταβυζαντινών εκκλησιών σε μια ευρύτερη «πολιτιστική διαδρομή» της Βόρειας Χίου.
Προτείνεται η απόλυτη προστασία των τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και των βιοτόπων από ανθρωπογενείς παρεμβάσεις μέχρι την σε βάθος περιβαλλοντική διερεύνηση της περιοχής και τη σύνταξη ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης προστασίας που θα ορίσει τις επιτρεπόμενες χρήσεις στην περιοχή. Αναγράφονται επίσης επιμέρους αναπτυξιακές κατευθύνσεις στις οποίες έχουν ληφθεί υπόψη σε γενικές γραμμές οι προτάσεις του ΓΠΣ Βολισσού της ΕΠΑ 82-84.
Οργάνωση οικιστικού χώρου
Αναφορικά με την οργάνωση των οικισμών στην παρούσα προκαταρκτική φάση και προκειμένου να υλοποιηθεί το ζητούμενο της δημιουργίας «ανοιχτής πόλης» για την Αμανή προτείνεται η οργάνωση της έχοντας ως κέντρο τη Βολισσό και πέριξ αυτής 5 χωρικές υποενότητες:
• Η δυτική ημιορεινή και ορεινή που περιλαμβάνει τους οικισμούς: Μελανιός, Τρύπες, Παρπαριά, Πιραμά
• Η νότια και δυτική που περιλαμβάνει τους οικισμούς/περιοχές: Κοσκινά, Λήμνο, Λιμιά, Μάναγρο, Αγ. Μαρκέλλα, Σκαριώτη, Χωρή
• Η βόρεια που περιλαμβάνει τους οικισμούς: Αγιάσματα, Εγρήγορος, Αφροδίσια, Κουρούνια, Νενητούρια, Λεπτόποδα και Αγ. Γάλας
• Η ανατολική που περιλαμβάνει τους οικισμούς: Κατάβαση, Διευχά, Φυτά, Κηπουριές
• Η κεντρική και ανατολική που περιλαμβάνει την Ν. Ποταμιά και την Πισπιλούντα
Οι παραπάνω υποενότητες αναμένεται να λειτουργήσουν «συσπειρωτικά» ως επιμέρους κέντρα.
Ως προς τη Βολισσό, προτείνεται η οριοθέτησή της και η προκαταρκτική πρόταση της περιοχής που θα πολεοδομηθεί. Η ΠΜΕ (Πολεοδομική Μελέτη Επέκτασης) θα συμπεριλάβει και τον υφιστάμενο μη οριοθετημένο οικισμό, καθώς και την προταθείσα περιοχή επέκτασης της ΕΠΑ 82-84 (Ν.1337/83).
Ως προς τις βασικές χρήσεις γης της Βολισσού πέραν της κατοικίας προτείνεται:
• η ενίσχυση ενός πόλου αναψυχής – πολιτισμού στη συνοικία του Πύργου με ταυτόχρονη βελτίωση της οδικής και μεταφορικής υποδομής και ανάδειξη της ιστορικής αξίας της συγκεκριμένης υποενότητας,
• η ενίσχυση του παραδοσιακού εμπορίου καθημερινής χρήσης στην περιοχή Πλ. Πεσόντων Βολισσιανών.
Επιπλέον κρίνεται αναγκαία η αναβάθμιση του παραδοσιακού ιστορικού κέντρου της μέσω μιας σειράς αναπλάσεων αλλά και μέσω παράλληλης διερεύνησης και καταγραφής των κτιρίων ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής σημασίας ώστε να αναδειχθούν και να δικτυωθούν με πεζοδρόμους.
Για τους υπόλοιπους οικισμούς, σε γενικές γραμμές προτείνονται:
• Η θεσμική ρύθμιση χρήσεων γης και ρυμοτομική οργάνωση ώστε να περιφρουρηθεί το περιβάλλον των εγκεκριμένων οικισμών.
• Ο καθορισμός κανονισμού κτιριοδομίας για την αναβάθμιση (αισθητική) των υποδομών τουρισμού (δωμάτια, ξενώνες, κλπ.) στις παραθαλάσσιες περιοχές.
• Ο ορισμός ελάχιστων αποστάσεων τοποθέτησης των κτισμάτων, που εξυπηρετούν υποδομές φιλοξενίας, εστίασης και αναψυχής, από τη γραμμή αιγιαλού.
• Το πρόγραμμα παρεμβάσεων στο δημόσιο – ελεύθερο χώρο με σκοπό την ποιοτική και αισθητική αναβάθμιση.
• Η δημιουργία κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, καθώς και η εκπόνηση αισθητικών αναπλάσεων όπου απαιτείται. Επιπλέον προτείνεται η υιοθέτηση ζωνών και πυρήνων δεντροφύτευσης περιμετρικά ορισμένων οικισμών αλλά και παράκτια για τους παραθαλάσσιους.
• Προτείνεται, επίσης η ανάπλαση στην περιοχή της παραλίας στα διάφορα σημεία που έχουν προσδιοριστεί από την επιτόπια απογραφή ως προβληματικά (παραλία Μανάγρου, Λήμνος, Μαγεμένα) και η ελεγχόμενη δημιουργία εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης λουομένων. Όλα τα παραπάνω υλοποιούνται στα πλαίσια πάντα της προστασίας των εν λόγω περιοχών.
• Η ενίσχυση της ενδοχώρας για ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού στο Άγιο Γάλας, στη Βολισσό, στην Κέραμο, στα Αγιάσματα και σύνδεση σε πολιτιστικό δίκτυο με τους υπόλοιπους παραδοσιακούς οικισμούς της γύρω περιοχής.
Χωροθέτηση οικιστικών υποδοχέων
Οι δημογραφικές τάσεις στην Αμανή, οι οποίες επιδεικνύουν σχετική οριακή αύξηση του πληθυσμού, αλλά και οι πραγματοποιηθείσες πυκνότητες εντός των υφιστάμενων ορίων των οικισμών δεν καθιστούν άμεση την ανάγκη για επεκτάσεις. Αντίθετα προτείνεται η ενεργοποίηση της υλοποίησης των όσων προβλέπονται από τις εγκεκριμένες Πολεοδομικές Μελέτες για τους οικισμούς Λήμνο, Λιμιά και Χωρή αλλά και των όσων προσδιορίζει – προτείνει η μελέτη της ΕΠΑ για τη Βολισσό. Συνολικά κρίνεται αναγκαία η επικαιροποίησή τους.

Χωροθέτηση υποδοχέων ειδικών χρήσεων – δίκτυα υποδομής
Προτείνεται να ληφθούν υπόψη στον σχεδιασμό μέτρα και περιορισμοί για τα κοιμητήρια και ο τρόπος συλλογής και διαχείρισης απορριμμάτων. Επίσης ο εκσυγχρονισμός των τοπικών και υπερτοπικών δικτύων και η πρόβλεψη χώρων στάθμευσης.
Γ2. Δυναμικό σενάριο
Στο δυναμικό σενάριο, που αποτελεί και το πιο έντονα παρεμβατικό για την Αμανή, δίνονται μια σειρά κατευθύνσεις προς την αναπτυξιακή της πορεία στα πλαίσια της τουριστικής ανάπτυξης.
Ειδικότερα, προκύπτει ως σημαντικότερη προτεραιότητα η αύξηση της τουριστικής υποδομής με παράλληλη προβολή – προώθηση του «τουριστικού προϊόντος» της Αμανής (μεσαιωνικοί οικισμοί, βυζαντινά μνημεία, κάστρο Βολισσού, σπήλαιο Αγ. Γάλακτος κ.ά.). Επιπλέον, και στα ίδια πλαίσια ενίσχυσης του ρόλου της Αμανής ως τουριστικού προορισμού, προτείνεται η δημιουργία ενιαίας ζώνης τουριστικής ανάπτυξης των παράκτιων οικισμών δυτικά της Βολισσού, με τη διατήρηση των χρήσεων παραθεριστικής κατοικίας και ενίσχυση τους, τοπικά, με δραστηριότητες αναψυχής και καθημερινών εξυπηρετήσεων.
Έτσι, και προς αυτήν την αναπτυξιακή κατεύθυνση, προτείνεται η τροποποίηση της υφιστάμενης ΖΟΕ αναφορικά με:
• Τον χωρικό επαναπροσδιορισμό των υποπεριοχών Η1 («γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας») και Η3 («περιοχές τουρισμού και αναψυχής ήπιας μορφής»). Η συγκεκριμένη τροποποίηση προτείνεται δεδομένης της ανάγκης να επεκταθεί η ζώνη τουριστικής ανάπτυξης που σήμερα βρίσκεται αρκετά περιορισμένη εκτατικά ανάμεσα σε γη υψηλής παραγωγικότητας και ζώνες προστασίας ακτών και φυσικού περιβάλλοντος. Άλλωστε η υιοθέτηση παρόμοιας ζώνης (αρκετά πιο μεγάλης σε μήκος και πλάτος από αυτή που η ομάδα μελέτης σήμερα προτείνει) προτείνεται και από την Ειδική Χωροταξική Μελέτη που εκπονήθηκε για τη Χίο το 1991.
• Την επανεξέταση και ιεράρχηση της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας που σήμερα, με βάση τη υφιστάμενη θεσμοθέτηση, μπορεί να εμπεριέχεται και σε περιοχές αγροτικής γης. Ουσιαστικά προτείνεται η «υποχώρηση» των αγροτικών περιοχών (όπου δεν εντοπίζονται δάση ή δασικές εκτάσεις) που σήμερα έχουν χαρακτηρισμό «υψηλή παραγωγικότητα» και άρα χρήζουν επαναπροσδιορισμού. Αντίστοιχη επανεξέταση προτείνεται να υπάρξει για τις χαρακτηρισμένες υψηλές παραγωγικότητες του παράκτιου μετώπου δυτικά της Βολισσού.
• Για τη Βολισσό αλλά και για μια σειρά συνεκτικών τμημάτων οικισμών (πχ Αγ. Γάλα, Παρπαριά, Διευχά κλπ) προτείνονται εκτεταμένα προγράμματα αναπλάσεων με άμεσο στόχο την αναβάθμιση και προστασία του οικιστικού περιβάλλοντος αλλά και του αξιόλογου κτιριακού αποθέματος. Αναφορικά με την πολεοδομική οργάνωση της Βολισσού κρίνεται αναγκαία η δημιουργία τοπικού κέντρου στη χωρική υποενότητα του Πύργου η οποία σήμερα υποεξυπηρετείται τόσο λειτουργικά όσο και πολεοδομικά.
Τέλος, ως προς τα υπόλοιπα πεδία παρεμβάσεων όπως οι υποδομές, οι οικιστικοί υποδοχείς, η οικιστική οργάνωση, η προστασία του περιβάλλοντος και οι αντίστοιχες ζώνες ισχύουν οι προτάσεις του πρώτου ήπια παρεμβατικού σεναρίου.
Δ. Επόμενα στάδια μελέτης
Σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές η μελέτη εκπονείται σε δύο στάδια:
• Α΄ Στάδιο – Ανάλυση – Διάγνωση – Προοπτικές και
• Β΄ Στάδιο – Πρόταση
Το παρόν Α΄ στάδιο περιλαμβάνει την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης της περιοχής μελέτης, την καταγραφή και διάγνωση των προβλημάτων, τον εντοπισμό των τάσεων και προοπτικών του Δήμου και την διατύπωση των καταρχήν προτάσεων οργάνωσης και ρύθμισης της περιοχής.
Το Β΄ Στάδιο περιλαμβάνει την εκπόνηση της τελικής πρότασης σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και υποδιαιρείται σε δύο υποστάδια:
• Το Β1 Στάδιο περιλαμβάνει τις τελικές προτάσεις των μελετητών.
• Το Β2 Στάδιο περιλαμβάνει την οριστική πρόταση όπως αυτή διαμορφώνεται μετά από συμμετοχικές διαδικασίες.
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, συνεπώς, σε αυτήν τη φάση, πρέπει να επεξεργαστεί τις υποβληθείσες προτάσεις και τις γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων οργάνων και φορέων και να διατυπώσει τις οριστικές κατευθύνσεις για το Β1 Σταδίου προς τους μελετητές. Η έγκριση του Α΄ σταδίου της μελέτης από το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι απαιτητή από τη νομοθεσία, εκτιμούμε όμως ότι καλό είναι να γίνει, δεδομένης της βαρύτητας του θέματος. Επισημαίνεται ότι οι προκαταρκτικές προτάσεις που διατυπώνονται στο Α΄ στάδιο δεν είναι δεσμευτικές για τη συνέχεια της μελέτης, αλλά θα αποτελέσουν τη βάση της συζήτησης με τους ανάδοχους μελετητές και τους τοπικούς φορείς για τις κατευθύνσεις που θα κινηθεί το Β1 Στάδιο.
Στη συνέχεια, το Β1 Στάδιο της μελέτης θα παρουσιαστεί σε δημόσια διαβούλευση στα αρμόδια όργανα του Δήμου και τους εμπλεκόμενους Φορείς, οι οποίοι θα κληθούν, εντός προθεσμίας, να γνωμοδοτήσουν επί των προτάσεων. Τα πρακτικά της διαβούλευσης θα διαμορφώσουν το Β2 Στάδιο, το οποίο θα συνταχθεί και θα αποσταλεί στα αρμόδια όργανα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για θεσμοθέτηση.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α), η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποτελεί πλέον αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο για τη χωροταξία και πολεοδομία και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για θέματα καθορισμού χρήσεων γης και εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου.
Ε. Συμπεράσματα
Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε, παρακαλούμε για τη γνωμοδότησή σας σχετικά με την έγκριση του Α΄ Σταδίου της μελέτης «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Δήμου Αμανής», που αφορά στη δημοτική ενότητα Αμανής και εκπονήθηκε από τη σύμπραξη γραφείων μελετών «Άννα Μπιτσακάκη, Σπυρίδων Τσαγκαράτος, Νικόλαος Γροζόπουλος, Λουκάς Καντάρης, Μιχαήλ Λιονής». Η ανωτέρω γνωμοδότηση θα διαβιβαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Δ. Χίου, όπου θα συζητηθεί η έγκριση και παραλαβή του Α’ Σταδίου.
Χίος, 19/12/2011
Οι εισηγητές
Ο επιβλέπων
Μιχαήλ Πικούνης
Πολ. Μηχανικός με βαθμό Ε΄ Ο Δ/ντης της Τ.Υ. Δήμου Χίου
κ.α.α.Παντελής Τσαγρής
Πολ. Μηχανικός με βαθμό Δ΄