Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2013

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟ 4/10/2012 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ
Αναγνωρίζοντας ότι η έννοια «Ελληνική Ναυτιλία» είναι συνυφασμένη με την έννοια «Έλληνας Ναυτικός», επιδιώκουμε τη συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους της ναυτιλίας, στη βάση της κοινής αντίληψης των υφιστάμενων δημοσιοοικονομικών δυνατοτήτων, για την επίτευξη συνολικής, σταθερής προόδου ενός τομέα που προσέφερε και συνεχίζει να προσφέρει στην ισχύ, την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή της Χώρας μας.
Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε ότι η έγκαιρη ανάδειξη αναφυομένων θεμάτων με προθυμία για καλόπιστη εξέταση προς επίλυσή τους, έχει ιδιαίτερη σημασία και σπουδαιότητα. Ειδικότερα:

1. Αναφορικά με τις αποφάσεις πολιτικής κινητοποίησης και επίταξης των υπηρεσιών των πληρωμάτων των δρομολογημένων επιβατηγών, επιβατηγών οχηματαγωγών και φορτηγών οχηματαγωγών πλοίων του Εμπορικού Ναυτικού προτιθέμεθα να προχωρήσουμε στην άρση τους, θεωρώντας ότι  έπαυσαν οι λόγοι που οδήγησαν στη λήψη τους.
2. Είναι κοινά αποδεκτό ότι θέματα που σχετίζονται με όρους αμοιβής και εργασίας πληρωμάτων πλοίων αποτελούν κύριο μέλημα της Πολιτείας. Συναφώς πέραν των σχετικών εγκυκλίων και οδηγιών που έχουν παρασχεθεί στις Λιμενικές Αρχές και ορίζουν ότι, σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων κινείται η διαδικασία επιβολής των νομίμων κυρώσεων και παράλληλα λαμβάνονται μέτρα για την αποκατάσταση των ελλείψεων – αντικανονικοτήτων που διαπιστώνονται, κατάλληλες παρεμβάσεις πραγματοποιούνται για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ναυτικών. Πέραν των προρρηθέντων συγκρατείται και η κύρωση, με τον Ν.4078/2012, της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006, που συνιστά «Χάρτα Δικαιωμάτων των Ναυτικών».
3. Οι όροι αμοιβής και εργασίας των ναυτικών για διάφορες κατηγορίες πλοίων καθορίζονται και από τις Συλλογικές Συμβάσεις Ναυτικής Εργασίας, το περιεχόμενο των οποίων καταρτίζεται με ελεύθερες διαπραγματεύσεις μεταξύ εκπροσώπων των οικείων εφοπλιστικών και ναυτεργατικών οργανώσεων, χωρίς την παρέμβαση της Διοίκησης, ως προς το περιεχόμενο των όρων αυτών. Μόλις υποβληθούν στην αρμόδια Υπηρεσία οι Συλλογικές Συμβάσεις προωθούνται άμεσα προς κύρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Στο πλαίσιο διαμόρφωσης εργασιακής ειρήνης, ενθαρρύνεται η ανάπτυξη διάλογου μεταξύ των κοινωνικών εταίρων για κατάρτιση συλλογικών συμβάσεων.
4. Το μέγεθος και ο δυναμισμός της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας εδράζεται στην ποιοτική ναυτική εκπαίδευση και κατάρτιση και με άξονα δράσης την διαρκή αναβάθμισή της, σημειώνεται ότι:
·         Προωθείται  τροπολογία για τη βελτίωση της διαδικασίας μονιμοποίησης των με τριετή θητεία επίκουρων καθηγητών εφαρμογών ΑΕΝ (τροποποίηση του Ν.3450/2006)
·         Προκηρύχθηκαν 202 θέσεις ωρομισθίων καθηγητών ΑΕΝ-ΚΕΣΕΝ και προωθούνται άμεσα οι διοικητικές διαδικασίες για την πρόσληψη τους.
·         Ψηφίστηκε νομοθετική ρύθμιση με την οποία οι συνταξιούχοι ΝΑΤ εκπαιδευτές ναυτικών μαθημάτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία, εξαιρούνται μέχρι την 31-12-2014 από το Ν. 3863/2010.
·         Στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων μέσω ΕΣΠΑ 2007-2013, με στόχο την αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης με τον εκσυγχρονισμό των Α.Ε.Ν, πρόκειται να δημοσιευθεί  άμεσα προκήρυξη για την διενέργεια διαγωνισμών προμήθειας τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού  συνολικού π/υ 6,2εκατ.€. Ο ανωτέρω εξοπλισμός που θα διατεθεί στις ΑΕΝ/ΧΙΟΥ-ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ-ΣΥΡΟΥ-ΚΡΗΤΗΣ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ -ΚΥΜΗΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ, θα συμβάλει σημαντικά στην αναβάθμιση των εξοπλιστικών υποδομών και στην αναδιοργάνωση του όλου συστήματος ναυτικής εκπαίδευσης.
·         Υποβλήθηκε πρόταση προς την Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2007-2013 για την προμήθεια εκπαιδευτικού εξοπλισμού της ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ π/υ 3.085.000€.
·         Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την υποβολή πρότασης προς την Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013 για την προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού που αφορά τις σχολές ΚΕΣΕΝ/Π-Μ,ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ, ΣΣΠΜ-ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,ΑΕΝ/ΥΔΡΑΣ, ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ π/υ 6.975.000€.
·         Υλοποιείται στο πλαίσιο του  Ε.Π. «Εκπαίδευση κα Δια Βίου Μάθηση», το έργο «Πρακτική Άσκηση Α΄ ετών σπουδαστών ΑΕΝ επί πλοίου ετών 2008-2012» π/υ 14εκατ.€. Για τα έτη 2011-2015 πρόκειται να υποβληθεί στο εν λόγω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα πρόταση για ένταξη της πράξης «Πρακτική Άσκηση Α΄ ετών σπουδαστών ΑΕΝ επί πλοίου ετών 2011-2015» π/υ 24.760.000
·         Στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας σύμφωνα με την οποία απαιτείται εκπαιδευτικό ταξίδι για την ολοκλήρωση των σπουδών των σπουδαστών ΑΕΝ, η αρμόδια Υπηρεσία, σε συνεργασία με τις ΑΕΝ και τις εμπλεκόμενες Εφοπλιστικές Ενώσεις καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την πραγματοποίηση της εκπαίδευσης επί πλοίου. Δεν πρέπει να παραβλεφθεί η σχετική πρόβλεψη στον Κανονισμό Σπουδών των ΑΕΝ, με την οποία δίδεται η δυνατότητα σε σπουδαστές που εκτέλεσαν εκπαιδευτικά ταξίδια διάρκειας μικρότερης της απαιτούμενης, δηλ. των έξι (06) μηνών έκαστο, να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα επόμενα εξάμηνα φοίτησης. Συνεπώς, δύναται το πραγματοποιηθέν Α΄ θαλάσσιο εκπαιδευτικό ταξίδι να έχει διάρκεια τουλάχιστον τριών (3) μηνών ή τα πραγματοποιηθέντα Α΄ και Β΄ θαλάσσια εκπαιδευτικά ταξίδια να έχουν συνολική διάρκεια τουλάχιστον οκτώ (8) μηνών, με την προϋπόθεση πριν την απόκτηση του πτυχίου της Σχολής και στο πλαίσιο του εν λόγω Κανονισμού Σπουδών,  να συμπληρώνεται κάθε φορά η υπολειπόμενη θαλάσσια εμπειρία.
·         Τροποποιήθηκε ο Ν.2638/1998 με το Ν.4072/2012 άρθρο 225, με τον οποίο δύνανται πλέον οι σπουδαστές να εκτελούν θαλάσσια εκπαιδευτικά ταξίδια και σε πλοία με ξένη σημαία.
·         Με στόχο την αρωγή του πολίτη και την ορθή επαγγελματική επιλογή του μελετάται η δημιουργία Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας Ναυτικών, ώστε αφενός οι ενδιαφερόμενοι νέοι ή οιασδήποτε ηλικίας που επιθυμούν να ασχοληθούν με το ναυτικό επάγγελμα μέσω ειδικευμένου στελέχους να γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες του ναυτικού επαγγέλματος, τις ανάγκες και απαιτήσεις του, την κλίση που έχει στο ναυτικό επάγγελμα, αφετέρου οι ήδη ναυτικοί να ενημερώνονται για τις δυνατότητες σταδιοδρομίας τους.
5. Παράλληλα, με σκοπό την αντιμετώπιση της ανεργίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Ελλήνων ναυτικών έχουν τεθεί οι ακόλουθες προτεραιότητες:
·         Αναβάθμιση του ρόλου του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ) ως του μόνου θεσμοθετημένου Φορέα για την εύρεση ναυτικής εργασίας και βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών, μέσω  της διαμόρφωσης ενός άρτιου μηχανογραφικού συστήματος καταγραφής, επεξεργασίας και τήρησης στατιστικών στοιχείων για το διαθέσιμο προς εργασία δυναμικό από το ΓΕΝΕ, με στόχο την ορθή απεικόνιση του προφίλ του άνεργου ναυτικού, τη χάραξη ενδεδειγμένων πολιτικών για την προώθησή του στην αγορά ναυτικής εργασίας. Επιπλέον η δημιουργία δικτυακού τόπου στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, θα συμβάλει στην άμεση πρόσβαση των ναυτικών και των εταιρειών στην πληροφόρηση προσφοράς και ζήτησης εργασίας.
·         Ανάπτυξη, μέσω επιδοτούμενων δράσεων κατάρτισης του Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας, των δεξιοτήτων των ανέργων ναυτικών προκειμένου να βελτιωθεί και επικαιροποιηθεί η κατάρτισή τους και ενδυναμωθεί η κινητικότητά τους.
6. Χωρίς να παραβλέπεται η αναγκαιότητα εξορθολογισμού της οργάνωσης και λειτουργίας του κράτους και οι παρούσες δυσχερείς δημοσιονομικές συνθήκες, εντούτοις με γνώμονα τις αναγνωρισμένες ιδιαιτερότητες της ναυτικής εργασίας και την ανάγκη διασφάλισης της πληρότητας παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας για το ναυτικό και την οικογένειά του, μελετάται η υπαγωγή των σχετικών τομέων υγείας και πρόνοιας στην εποπτεία του ΥΝΑ.   
                                                               


Ο Υπουργός Ναυτιλίας & Αιγαίου


Κωστής Μουσουρούλης