Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2013

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ : ΞΕΚΙΝΑΕΙ Η 20ήμερη ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΥΣ "ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥΣ"Με τη σημερινή ανακοίνωση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης A. Μανιτάκη προς τις αρμόδιες υπηρεσίες ξεκινάει η εικοσαήμερη προθεσμία για την υποβολή μηχανογραφικού για όσους υπαλλήλους τους γνωστοποιήθηκε εκπρόθεσμα, δηλαδή, μετά τις 21 Φεβρουαρίου 2013, η ένταξή τους σε καθεστώς διαθεσιμότητας.
Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι «η μη υποβολή Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης από τον υπάλληλο δεν επιδρά στο κύρος και την εξέλιξη της διαδικασίας μετάταξης»¨, αλλά «επειδή, όμως, η αίτηση αυτή καθορίζει τησειρά προτίμησης του προς μετάταξη υπαλλήλου στους Φορείς που έχουν ανάγκη προσωπικού, συνιστάται στις υπηρεσίες προσωπικού να καταστήσουν το πιο πάνω σαφές στους υπαλλήλους».

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης του υπουργού είναι το εξής:
 2η YA για το πρόγραμμα κινητικότητας
Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Αντώνης Μανιτάκης απέστειλε ανακοίνωσή του στις αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού με θέμα την υλοποίηση της διαδικασίας μετακίνησης των υπαλλήλων ΙΔΑΧ ΔΕ, Διοικητικών καθηκόντων, για τους οποίους η υπηρεσιακή μεταβολή της διαθεσιμότητας γνωστοποιήθηκε στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου εκπρόθεσμα (δηλαδή μετά την έκδοση της προηγούμενης ανακοίνωσης για την πρώτη φάση του Προγράμματος Κινητικότητας).
Εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της υπ’ αριθ. 2/2013 Ανακοίνωσης, οι προς μετακίνηση υπάλληλοι θα δηλώνουν τους Φορείς στους οποίους επιθυμούν να μεταταχθούν, με τη σειρά προτίμησής τους, όπως ακριβώς είχε διατυπωθεί και στην πρώτη φάση του Προγράμματος Κινητικότητας. Η διαδικασία μοριοδότησης θα γίνει με την εγγύηση της διαφάνειας και της αμεροληψίας του ΑΣΕΠ.
Η μη υποβολή Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης από τον υπάλληλο δεν επιδρά στο κύρος και την εξέλιξη της διαδικασίας μετάταξης. Επειδή, όμως, η αίτηση αυτή καθορίζει τη σειρά προτίμησης του προς μετάταξη υπαλλήλου στους Φορείς που έχουν ανάγκη προσωπικού, συνιστάται στις υπηρεσίες προσωπικού να καταστήσουν το πιο πάνω σαφές στους υπαλλήλους.
Επισημαίνεται ότι υπάλληλοι σε διαθεσιμότητα οι οποίοι υπέβαλαν Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση στο πλαίσιο του προγράμματος Κινητικότητας, που υλοποιείται και βρίσκεται σε εξέλιξη δεν έχουν δικαίωμα υποβολής νέας Αίτησης καθώς η διαδικασία αυτή αφορά μόνο όσους η υπηρεσιακή μεταβολή της διαθεσιμότητας γνωστοποιήθηκε εκπρόθεσμα μετά τις 21.02.2013.
aftodioikisi.gr