Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2013

ΚΕΔΕ : ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝΜια σειρά προτάσεων που αφορούν σε έργα δήμων, μέσα από το ΕΣΠΑ 2007-2013, κατέθεσε με υπόμνημά της η ΚΕΔΕ στον υφυπουργό ΕΣΠΑ Κυριάκο Βιρβιδάκη.
Μεταξύ άλλων, προτείνεται:
Αναφορικά με τον προγραμματισμό και ωρίμανση των έργων:
- Μέχρι να οργανωθούν καλύτερα οι Υπηρεσίες Προγραμματισμού των δημόσιων φορέων, να δοθεί στις Μονάδες Α’΄των διαχειριστικών Αρχών ενεργότερος ρόλος στην αναζήτηση, προαξιολόγηση, εισήγηση και ωρίμανση των έργων.
- Να διερευνηθεί η δυνατότητα αύξησης του ποσοστού επιλέξιμης χρηματοδότησης για απαλλοτριώσεις και εν γένει γης σε ειδικές κατηγορίες έργων με ιδιαίτερη κοινωνική σημασία, όπως σχολικά κτίρια και υποδομές φροντίδας παιδιών, όπου η εξασφάλιση γηπέφου καθίσταται δυσχερής λόγω της οικονομικής κατάστασης των δυνητικών δικαιούχων».
-Επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης από τις εμπλεκόμενες στα δημόσια έργα υπηρεσίες (ιδιώς την Αρχαιολογία και τις Δασικές Υπηρεσίες).
- Ειδικό πρόγραμμα μετάταξης μηχανικών και γεωτεχνικών (π.χ.. από τους καταργούμενους και συγχωνευόμενους φορείς) στους μεσαίους και τους μικρούς δήμους.
Αναφορικά με την υλοποίηση των έργων, προτείνεται:
- Επιτάχυνση των διαδικασιών που αφορούν απαλλοτριώσεις για δημόσια έργα ενταγμένα στο ΕΣΠΑ.
- Εφαρμογή των πρόσφατων ρυθμίσεων για την επιτάχυνση διαγωνιστικών διαδικασιών που αφορούν δημόσια έργα ενταγμένα στο ΕΣΠΑ.
- Επιτάχυνση των διαδικασιών προσφυγών, ενστάσεων, αντιρρήσεων, αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων και εν γένει ένδικων βοηθημάτων επί διαγωνιστικών διαδικασιών δημόσιων έργων ενταγμένων στο ΕΣΠΑ.
- Δημιουργία συστήματος κατά προτεραιότητα και με ταχείες διαδικασίες ελέγχου των συμβάσεων και ελέγχου εντολών πληρωμών από το Ελεγκτικό Συνέδριο, με τον ορισμό ειδικών επιτροπών.
Απλοποίηση διαδικασιών ένταξης ήδη συμβασιοποιημένων έργων.
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΕΣ – ΥΠΑΝ
Αναφορικά με τα έργα των δήμων, στα οποία εμπλέκονται τα υπουργεία Εσωτερικών και Ανάπτυξης, η ΚΕΔΕ στο υπόμνημά της προτείνει, «για τα έργα των δήμων που είναι καταρχήν επιλέξιμα σε συγχρηματοδοτούμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, να νομοθετηθεί ειδική διαδικασία (fast truck) η οποία να αφορά το κανονιστικό πλαίσιο της μελέτης, της αδειοδότησης και της κατασκευής των έργων…».
Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, «ειδικά για το θέμα της αδειοδότητσης των έργων, θα μπορούσαν να καταργηθούν όλες οι αδειοδοτήσεις από τις διάφορες κρατικές υπηρεσίες και να αρκεί η απλή ενημέρωση τους πριν την οριστική ένταξη του έργου με ηλεκτρονική ανακοίνωση από το χρηματοδότη φορέ, με υποχρέωση αυτών να αποστέλλουν γνώμη εντός συγκεκριμένου χρονικού ορίου, όπως ακριβώς γίνεται με τις δημόσιες διαβουλεύσεις για τα νομοσχέδια, κανονιστικές αποφάσεις, χωροταξικά σχέδια κ.λπ. Έτσι, όχι μόνο θα μειωθεί σημαντικός γραφειοκρατικός φόρτος, αλλά θα προκύψει και σημαντική εξυγίανση στο σύστημα. Ανάλογη πρακτική ακολυθείται για των εγκρίσεις των ΜΠΕ, όταν το έργο υλοποιείται από δημόσιο φορέα».
aftodioikisi.gr