Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2014

« Υπουργική Απόφαση αριθμ. 984/14390/31-1-2014 « Ρύθμιση της αλιείας μακρύπτερου τόνου ( Thunnus alalunga ) και ξιφία ( Xiphias gladius ) για το έτος 2014 » .Σχετικά: Με  το αριθμ. 987/14445/31-01-2014 έγγραφο Υπουργείου.

        Προκειμένου να ικανοποιηθούν αιτήματα χορήγησης έγκρισης αδειών αλίευσης μακρύπτερου τόνου (Thunnus alalunga) και ξιφία (Xiphias gladius) για το έτος 2014, αλιέων που δεν ενημερώθηκαν έγκαιρα λόγω της αλλαγής της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων σύμφωνα με την αριθμ. 5088/78186/25-06-2013 (ΦΕΚ 1680Β΄) Υπουργική Απόφαση, γίνονται δεκτά εφόσον οι αιτούντες :
α) πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις υποβολής της αριθμ. 5088/78186/25-06-2013 (ΦΕΚ 1680Β΄) Υπουργικής Απόφασης έως 31 Αυγούστου 2013.


      Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στo Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγρ. Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χίου (τηλ. 2271044438)   το αργότερα έως 25 Φεβρουαρίου 2014.