Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2013

IATΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΙΟΥ : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Με την 104/2013 Απόφασή του το  Δημοτικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει  στον  ΚΑ 00-6117.001  του Δημοτικού Προυπολογισμού πίστωση  ποσού 20.000  ευρώ,  για «Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες»   και αφορά  αμοιβές για ενεργειακούς  επιθεωρητές ιατρό εργασίας , κλπ.
Επανερχόμαστε γνωρίζοντας σας ότι :
            Ο  Δήμος Χίου σύμφωνα με το  άρθρο 8 του Ν 3850/2010  έχει υποχρέωση για την ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζομένων του  να διαθέτει ιατρό εργασίας.. Στον ΟΕΥ του Δήμου υπάρχει κενή  οργανική θέση που λόγω  όμως της αναστολής των προσλήψεων δεν μπορεί να καλυφθεί.  με τακτικό προσωπικό. Λόγω του  ότι υπάρχει κενή  οργανική θέση και δεδομένου ότι πρόκειται για  πάγια και διαρκή ανάγκη του Δήμου  η θέση δεν μπορεί  να καλυφθεί  ούτε και με  εποχικό προσωπικό. Από το  2012 έχει υποβληθεί από το Δήμο μας αίτημα να γίνει σύναψη μίσθωσης   έργου με ιατρό εργασίας όμως  η διαδικασία είναι χρονοβόρα και το αίτημα δεν έχει ακόμα εγκριθεί.
Επειδή τα ανωτέρω προβλήματα συναντιόνταν σε όλους τους Δήμους πανελλαδικά επιλύθηκαν  με τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 12 του Ν 4071/12 όπου ορίστηκε ότι για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του Ν 3850/20  είναι δυνατή η σύναψη και  παροχής  υπηρεσίας  με ιατρό εργασίας κατά τις διατάξεις  του άρθρου 6 του Ν 2527/97 εφόσον  δεν διαθέτει τακτικό προσωπικό για την αντιμετώπιση της ανάγκης αυτής .
Για το σκοπό αυτό έχει συνταχθεί από το Γραφείο Προμηθειών  μελέτη η οποία και επισυνάπτεται και θα πρέπει να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο όπως και να εγκρίνει την ανάθεση υπηρεσίας με ιδιώτη ιατρό με τα απαραίτητα προσόντα όπως προβλέπονται στο άρθρο 16 του Ν 3850/2010.
Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά .
                                        Από το Τμήμα Προμηθειών         
                                        Στάμπα Αικατερίνη