Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014

ΔΗΜΟΣΙΟ : 5ΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΟ: 5μηνη παράταση της διαθεσιμότητας
Παραμένουν σε καθεστώς "διαθεσιμότητας", έως την 31.05.2015, υπάλληλοι για τους οποίους ο χρόνος "διαθεσιμότητας" έχει λήξει, σύμφωνα με Τροπολογία του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκου Μητσοτάκη, που κατατέθηκε στη Βουλή. 
Με την ίδια Τροπολογία, παρατείνονται έως την 30.6.2015 (λήγουν 31.12.2014), οι προθεσμίες για τη διαδικασία αξιολόγησης των δομών και του προσωπικού των Φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. 
Ως προς το ζήτημα της "διαθεσιμότητας", όπως ειδικότερα αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, «με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζεται η διαδικασία μετάταξης-μεταφοράς των υπαλλήλων που ετέθησαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας και για λόγους που δεν ανάγονται σε δική τους υπαιτιότητα δεν είχαν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης σε καμία από τις εκδοθείσες έως σήμερα ανακοινώσεις του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται επείγουσα και επιβεβλημένη, δεδομένου ότι ο χρόνος διαθεσιμότητας μέρους των ως άνω υπαλλήλων λήγει στις 14.12.2014, σε συνδυασμό με την αναγκαιότητα πλήρωσης θέσεων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις».  
Αλλά και στην έκθεση αξιολόγησης των συνεπειών των προτεινομένων διατάξεων, που συνοδεύει το κείμενο της Τροπολογίας, επισημαίνεται ότι «ενώ παρατηρείται έλλειψη προσωπικού στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, υπάλληλοι που έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας δεν έχουν καταφέρει να δηλώσουν την προτίμησή τους για μετακίνηση σε φορέα της επιλογής τους». 
Αναφέρεται, επίσης, ότι έτσι «αποκαθίσταται η αδικία εις βάρος υπαλλήλων που ευρίσκονται σε διαθεσιμότητα, στους οποίους δεν είχε δοθεί η ευκαιρία να δηλώσουν φορέα προτίμησης για την κατάταξή τους». 
Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η διάταξη αφορά και τους Δημοτικούς Αστυνομικούς.
Μεταξύ άλλων με την Τροπολογία:
· Θα χορηγούνται σε ελεγκτικούς και ασφαλιστικούς φορείς δεδομένα απογεγραμμένων στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου σε δημόσιες υπηρεσίες Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α.
· Προβλέπεται η δυνατότητα ανταλλαγής τακτικών υπαλλήλων, με υπαλλήλους της Ε.Ε. ή άλλων χωρών, στο πλαίσιο προγραμμάτων για τη μετάδοση τεχνογνωσίας σε θέματα Δημόσιας Διοίκησης.
· Συστήνονται προσωποπαγείς θέσεις για τον διορισμό διακριθέντων αθλητών και προσωπικού, που διορίζεται βάσει ειδικών - ευεργετικών διατάξεων. Επίσης, αθλητές διορισμένοι στα Σώματα Ασφαλείας ή στον Δημόσιο Τομέα θα αποσπώνται κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
· Αποδοχές που καταβλήθηκαν σε Προϊσταμένους Οργανικών Μονάδων, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των οποίων η επιλογή ακυρώθηκε για τυπικό λόγο με απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου, δεν αναζητούνται. Στην περίπτωση που τα ανωτέρω ποσά έχουν ήδη βεβαιωθεί και καταλογισθεί, οι σχετικές πράξεις παύουν να ισχύουν.
· Απαιτείται η σύμπραξη του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης στην έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων για το μέγιστο αριθμό ετησίως προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ και έργου στους Ο.Τ.Α.
· Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου για τις οποίες προβλέπεται δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον έχουν ανανεωθεί εντός του 2014, ισχύουν, υπό προϋποθέσεις, από τη ημερομηνία λήξης της ανανεούμενης σύμβασης, έστω και αν η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως γίνει μεταγενέστερα.

epoli.gr