Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014

Τους Ενεργειακούς υπεύθυνους πρέπει να καταγράψουν και να αποστείλουν στο ΥΠΕΚΑ οι δήμοι έως το τέλος του χρόνου


Δημοσιεύθηκε από την ΚΕΔΕ έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  για τον ορισμό Ενεργειακών Υπεύθυνων  στα κτίρια του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα, όπως ορίζει η ΚΥΑ Δ6/B/14826/2008.
Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό ο Ενεργειακός Υπεύθυνος της εκάστοτε υπηρεσίας των ΟΤΑ θα λαμβάνει πράσινο μπόνους για τις ενεργειακές επιδόσεις των κτιρίων που θα είναι υπεύθυνοι. Συγκεκριμένα σύμφωνα με έγγραφο του ΥΠΕΚΑ οι δήμοι της χώρας πρέπει να δηλώσουν τους Ενεργειακούς υπεύθυνους των κτιρίων τους.
Όπως αναφέρει το έγγραφο: «προτεραιότητα στο πρόγραμμα δράσεων και πρωτοβουλιών που προωθούνται είναι η εξοικονόμηση ενέργειας. Πρόκειται για έναν τομέα με έντονη αναπτυξιακή διάσταση που συνδυάζει αρμονικά την προσπάθεια ενίσχυσης της εθνικής οικονομίας με την προστασία του περιβάλλοντος. Εντός των σημαντικών ωφελειών που προσφέρει η ενεργειακή εξοικονόμηση, ξεχωρίζουν οι δυνατότητες για τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων κτιριακών εγκαταστάσεων και τη μείωση των ενεργειακών δαπανών του Κράτους.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του παραπάνω στόχου είναι ο συντονισμός ολόκληρου του διοικητικού μηχανισμού προκειμένου να εφαρμοστούν οι διατάξεις της ΚΥΑ Δ6/Β/14826/2008: «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα» (ΦΕΚ 1122/Β/2008). Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη απόφαση προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ο ορισμός Ενεργειακών Υπευθύνων σε όλα τα κτίρια που χρησιμοποιούνται από το δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Ο Ενεργειακός Υπεύθυνος, ο οποίος πρέπει να είναι ειδικότητας μηχανικού, μπορεί να είναι αρμόδιος για ένα ή περισσότερα κτίρια κάθε φορέα, ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες, το συνολικό υπαλληλικό δυναμικό, την ωφέλιμη επιφάνεια και όγκο των κτιρίων του φορέα. Οι αρμοδιότητες του Ενεργειακού Υπευθύνου αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 10 της ΚΥΑ Δ6/Β/14826/2008 και συνοπτικά είναι οι κατωτέρω:
α. η συλλογή στοιχείων για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και την κατανάλωση πετρελαίου, φυσικού αερίου ή άλλου καυσίμου,
β. η υποχρεωτική τήρηση αρχείου ή βάσης δεδομένων για τις ενεργειακές καταναλώσεις του κτιρίου ή των κτιρίων του φορέα,
γ. η σύνταξη ετήσιας συνοπτικής έκθεσης ενεργειακής καταγραφής και ελέγχου προς το ΥΠΕΚΑ,
δ. ο χρονικός και οικονομικός προγραμματισμός των αναγκαίων παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και προτάσεις για την εξασφάλιση των σχετικών πόρων,
ε. ο έλεγχος της ορθής λειτουργίας των κεντρικών εγκαταστάσεων θέρμανσης – ψύξης και η ευθύνη διενέργειας της περιοδικής συντήρησης των λεβήτων – καυστήρων και μονάδων κλιματισμού,
στ. η παρακολούθηση έργων συντήρησης ή επισκευών για την εξοικονόμηση ενέργειας.
Οι Ενεργειακοί Υπεύθυνοι ορίζονται με ευθύνη των αρμόδιων Γενικών Γραμματέων των Υπουργείων ή Περιφερειών ή το όργανο διοίκησης του οικείου Φορέα και τα στοιχεία τους κοινοποιούνται στο ΥΠΕΚΑ.
Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας, η εν λόγω κοινοποίηση οφείλει να πραγματοποιηθεί μέσω της συμπλήρωσης της Φόρμας Στοιχείων Ενεργειακού Υπευθύνου και του Εντύπου Ενεργειακής Καταγραφής και αποστολής στην ηλεκτρονική διεύθυνση energymanager@eka.ypeka.gr, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014.
Το ΥΠΕΚΑ με το έγγραφο του που αποστέλλει στους δήμους της χώρας ενημερώνει επίσης, ότι διερευνάει τη δυνατότητα επιβράβευσης των οργανισμών και των Ενεργειακών τους Υπευθύνων που θα επιτύχουν αποδεδειγμένα μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιριακών τους εγκαταστάσεων. Με αυτόν τον τρόπο εισάγεται για πρώτη φορά η έννοια της ανταποδοτικής επιβράβευσης δημοσίων υπαλλήλων ως αναγνώριση των θετικών αποτελεσμάτων που επιτυγχάνουν για το δημόσιο οργανισμό που εργάζονται και συνεπώς και για το κοινωνικό σύνολο.
Το ΥΠΕΚΑ διερευνά ήδη τις μορφές επιβράβευσης για τον Ενεργειακό Υπεύθυνο, οι οποίες δύνανται να περιλαμβάνουν κίνητρα, όπως οικονομική ανταμοιβή ως ποσοστό επί των ποσών εξοικονόμησης («πράσινο μπόνους»), χορήγηση τιμητικής άδειας, δωρεάν εκπαίδευση, βράβευση κ.ο.κ. Η εξειδίκευση των παραπάνω κινήτρων θα έχει ολοκληρωθεί στο προσεχές χρονικό διάστημα, μετά από ανοιχτή διαβούλευση μεταξύ όλων των συντελεστών της πρωτοβουλίας. Προσβλέπουμε στη συνεργασία σας, με τη συμβολή σας στην προώθηση της παρούσας επιστολής στις αρμόδιες διοικητές δομές, τους εποπτευόμενους φορείς και τα νομικά πρόσωπα της αρμοδιότητάς σας, προκειμένου να καταστήσουμε το δημόσιο τομέα πρότυπο πεδίο εφαρμογής σύγχρονων πρακτικών που εξοικονομούν ενέργεια και πόρους, διασφαλίζουν το ενεργειακό μας μέλλον και σέβονται το περιβάλλον.
Φιλοδοξία του ΥΠΕΚΑ, όπως αναφέρει το έγγραφο, είναι για πρώτη φορά στο ελληνικό δημόσιο, σε θέματα μείωσης των δημοσίων δαπανών, να συνδεθεί απόλυτα, με διαφάνεια και αντικειμενικότητα, η ορθή συμπεριφορά των αρμόδιων δημόσιων λειτουργών με την οικονομική ωφέλεια προς το δημόσιο και το κοινωνικό σύνολο, δηλαδή με απτό, μετρήσιμο ανταποδοτικό όφελος για τον αρμόδιο λειτουργό. Για κάθε ένα ευρώ οικονομικής επιβράβευσης του χειριστή του θέματος η αντίστοιχη ωφέλεια του δημοσίου υπερδεκαπλάσια σύμφωνα πάντα με το ΥΠΕΚΑ.


aftodioikisi.gr