Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2015

ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1Η ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝΤο Αυτοδιοικητικό Κίνημα θεωρεί αναγκαίο να επιστήσει την προσοχή του αυτοδιοικητικού κόσμου στο ότι, ήδη από την 1.3.2015, τέθηκε σε ισχύ το νέο θεσμικό πλαίσιο περί δημοσίων συμβάσεων (έργων, προμηθειών και υπηρεσιών ).  Πρόκειται για το Μέρος Β’ (άρθρα 14-201) του ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ. 160 Α’ / 8.8.14)
H αποκρυστάλλωση του ακριβούς πλαισίου προκύπτει από τα άρθρα 197, 198, 199 και 201 του εν λόγω νόμου, μέσα από ένα ιδιαιτέρως περίπλοκο πλέγμα τροποποιούμενων – καταργούμενων - μεταβατικώς ισχυουσών, προβλέψεων νόμων και κανονιστικών κειμένων, με αλληλεξαρτώμενες ημερομηνίες κατάργησης και έναρξης ισχύος, σε σημεία μάλιστα υπό την αίρεση της εν τω μεταξύ έκδοσης σωρείας δευτερογενών κειμένων.
Τα τροποποιούμενα σημεία όλων εκείνων των διαδικασιών, που γνωρίζαμε και εφαρμόζαμε, είναι πάρα πολλά. 
Παραδείγματος χάριν, η από 1.3.15 κατάργηση (με την περ.14 της παρ.1Α του αρ.199 του ν.4281/14) του αρ.26 του ν.4024/2011 περί κλήρωσης των μελών των συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων. Στο εξής είναι το αρ.195 του ν.4281/2014 που ορίζει για τα όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων και τα σχετικά με τον τρόπο συγκρότησής τους, εν αναμονή και των έξι προεδρικών διαταγμάτων Κανονισμών Ανάθεσης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών, Υπηρεσιών, με τα οποία μπορούν να προσδιοριστούν ο τρόπος και η διαδικασία επιλογής των μελών των οργάνων μέσω ορισμού ή κλήρωσης. 
Ενδεικτική και η κατάργηση (με την περ.26 της παρ. 1Α του αρ.199 και έναρξη ισχύος την 1η.3.15) της παρ.3 του αρ.209 του ν.3463/2006, που προέβλεπε την με απευθείας ανάθεση εκπόνηση μελέτης, κατά παρέκκλιση της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, εφόσον η προεκτιμώμενη αμοιβή όλων των σταδίων της μελέτης δεν υπερέβαινε σε ποσοστό το 30% του ανώτατου ορίου αμοιβής πτυχίου Α΄ τάξης που κάθε φορά ισχύει για την αντίστοιχη κατηγορία μελέτης. Η ρύθμιση αυτή για όσους αγνοούν τη σπουδαιότητά της, βοήθησε αφάνταστα, όλους τους μικρούς, τους ορεινούς  και τους νησιωτικούς δήμους να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά και γρήγορα την έλλειψη τεχνικών υπηρεσιών και να εκπονήσουν σωρεία μελετών εφαρμογής. 

Το Αυτοδιοικητικό Κίνημα, δεδομένης της πολυπλοκότητας των νέων διατάξεων, της μη έκδοσης των προβλεπόμενων δευτερογενών κειμένων και της μη επαρκούς ενημέρωσης/εκπαίδευσης, εφιστά σε όλους τους Συναδέλφους ιδιαίτερη προσοχή ως προς την ορθότητα των διοικητικών ενεργειών σύναψης δημοσίων συμβάσεων που πραγματοποιούνται στους Δήμους μας από 1ης Μαρτίου, που δυσχεραίνουν το έργο μας, δυστυχώς για μια ακόμη φορά με ευθύνη «άλλων» .
Υπενθυμίζουμε ότι από τετραμήνου είχαμε επιστήσει την προσοχή στους αρμοδίους παράγοντες, για το πρόβλημα που παρουστιάστηκε, όχι γιατί προβλέπουμε το μέλλον, αλλά γιατί γνωρίζουμε την ανεπάρκεια των μηχανισμών να ανταποκριθούν, ακόμη και σε ρυθμίσεις που υλοποιούν οι ίδιοι.
Προς άρση του ανακύψαντος ζητήματος και διασφάλιση της λειτουργίας των υπηρεσιών μας,υπογραμμίζουμε ότι είναι αναγκαία – τουλάχιστον - τα κάτωθι:
ü  Εξάμηνη αναστολή της έναρξης ισχύος του Κεφαλαίου Β’ του ν.4281/2014με σχετική τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 201 αυτού, όπως ζητούν με έγγραφό τους και οι εργολήπτες.
ü  Αποσαφήνιση εκ μέρους της νέας πολιτικής ηγεσίας των συναρμόδιων Υπουργείων (Οικονομίας, Εσωτερικών, Οικονομικών) της συμβατότητας των προγραμματικών κυβερνητικών εξαγγελιών περί τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου προμηθειών στους Ο.Τ.Α. με το πλαίσιο που χθες ξεκίνησε να ισχύει, δεδομένου ότι, οι νέοι κανόνες - όπως αναφέρει η αιτιολογική τους έκθεση – προέκυψαν σε υλοποίησημνημονιακής δέσμευσης, σε συνεργασία με την T.F.G.R., λαμβάνοντας υπόψη παρατηρήσεις της Ε.Ε. και μελέτης του Ο.Ο.Σ.Α.  Εάν η Κυβέρνηση προτίθεται να προχωρήσει σε τροποποίησή τους, καθίσταται ακόμη περισσότερο αυτονόητη η ανωτέρω πρότασή μας για άμεση αναστολή της έναρξής ισχύος. 
ü  Η λειτουργία των Δήμων μας όμως, δεν μπορεί κάθε λίγο να διαταράσσεται από διαρκώς μεταβαλλόμενους κρατικούς πειραματισμούς.
ü  Διαβούλευση της νέας πολιτικής ηγεσίας, με την Κ.Ε.Δ.Ε., πριν οιαδήποτε σχετική νομοθετική τροποποίηση.  Γνώμη της Κ.Ε.Δ.Ε. επί των σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων και των σχεδίων Κ.Υ.Α. που προβλέπεται να εκδοθούν βάσει του ν.4281/2014.  Οι ιδιαιτερότητες των δημοτικών υπηρεσιών πρέπει να ληφθούν υπόψη, ώστε να μην επαναληφθούν φαινόμενα διαδικασιών που σχεδιάζονται ως ιδανικές στα χαρτιά, αλλά δε μπορούν να εφαρμοστούν στους αποψιλωμένους από επιστημονικό προσωπικό Δήμους.
ü  Εκπαίδευση των Δήμων επί των νέων νομοθετικών και κανονιστικών προβλέψεων. Η ενημέρωση και εκπαίδευση των δημοτικών υπαλλήλων πρέπει να είναι αναλυτική, να καθιστά κατανοητή την ουσιαστική διαφοροποίηση των νέων διαδικασιών σε σχέση με τις καταργούμενες και να εστιάζει στην πρακτική εφαρμογή τους.
ü  Πρόβλεψη ενός συστήματος διαρκούς επιστημονικής υποστήριξης των Δήμων μας, που θα παρέχει αναλυτικές οδηγίες για κάθε απορία επί των πολύπλοκων νέων διαδικασιών. Διαρκής λειτουργία εξειδικευμένουhelp desk στις αρμόδιες υπηρεσίες των συναρμόδιων Υπουργείων, με συνδρομή, εφόσον κριθεί αναγκαίο, και της ΚΕΔΕ.

Διευκρινίζουμε ότι οι θεωρητικές επιδιώξεις του Κεφαλαίου Β’ του εν λόγω νόμου, όπως είχαν εξαγγελθεί, μας βρίσκουν απολύτως σύμφωνους.  Η απλοποίηση των διαδικασιών, η κωδικοποίηση της διάσπαρτης νομοθεσίας, η διαφάνεια, η καταπολέμηση της διαφθοράς, η αξιοποίηση του ενωσιακού κεκτημένου και ο εκσυγχρονισμός μέσω της χρήσης των Τ.Π.Ε. αποτελούν βασικές μας προτεραιότητες.
Είναι, όμως, η εξειδίκευσή τους, η έλλειψη ενημέρωσης και εκπαίδευσης, η εκκρεμότητα της έκδοσης των προβλεπόμενων κανονιστικών κειμένων και, ιδίως, οι εξαγγελίες περί νέων τροποποιήσεών, που – για μια ακόμη φορά – ταλαιπωρούν την καθημερινή λειτουργία μας και παγώνουν κάθε προσπάθεια ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας.

ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
        ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΙΜΗΣΗΣ
         ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
              ΜΕΛΟΣ Δ.Σ Κ.Ε.Δ.Ε