Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015

«∆ιενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτων Ε.∆.Χ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΧΙΟΥ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/7-10-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του Π.∆. 137/10 (ΦΕΚ 230/Α/27-12-2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαί- ου». 3. Την υπ’ αριθµ. 42990/502/13-02-2012 (ΦΕΚ 284/Β/12) Απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου µε θέµα «Εξουσιοδότηση υπογραφής Με Εντολή Περιφερειάρχη των Προϊσταµένων των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου». 4. Τις διατάξεις του Ν. 1437/84 (ΦΕΚ 59/Α/84). 5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 18369/500/84 Απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών (ΦΕΚ 403/Β/20-6- 84) «∆ιαδικασία εξετάσεων για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου», όπως τρο- ποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 6. Το Ν.3109/03 (ΦΕΚ 38/Α/19-02-2003) «Ρύθµιση θεµάτων Ε.∆.Χ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σή- µερα. 7. Το Π.∆. 244/87 (ΦΕΚ 104/Α/87) «Κανονισµός λειτουργίας επιβατηγών αυτοκινήτων ∆ηµόσιας χρήσης (ταξί – αγοραία) όλης της χώρας εκτός εκείνων που έχουν έδρα στην περιοχή Αθηνών – Πειραιώς - Πε- ριχώρων», όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα. 8. Τις διατάξεις του Ν. 4070/12 (ΦΕΚ 82/Α/12). ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Συγκροτούµε εξεταστική επιτροπή, αποτελούµενη από τους παρακάτω υπαλλήλους : Α. ΜΟΝΟΓΙΟΥ∆Η ΠΑΝΤΕΛΗ Β. ΤΑΤΣΗ ΠΑΝΤΕΛΗ Γ. ΚΑΛΕΩ∆Η ΑΓΓΕΛΙΚΗ Αναπληρωµατικά µέλη της επιτροπής ορίζονται οι υπάλληλοι : ΠΡΩΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ, ΤΑΜΑΡΗ ΣΟΦΙΑ, ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ. 2. Έργο της επιτροπής είναι η διενέργεια της γραπτής εξέτασης των υποψηφίων για την απόκτηση της ειδικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτων Ε.∆.Χ. 3. Οι εξετάσεις θα πραγµατοποιηθούν στην αίθουσα εξετάσεων της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και Επι- κοινωνιών Π.Ε. Χίου στις 22 Απριλίου 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.µ. Τα δικαιολογητι- κά των υποψηφίων και οι δηλώσεις συµµετοχής (όσων έχουν ήδη καταθέσει δικαιολογητικά) θα γίνονται δεκτά µέχρι και την Τετάρτη 15 Απριλίου 2015. Ε.Π. Ο Ο ΑΝ. ΠΡ/ΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ Μ. & Ε. Π.Ε. ΧΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΟΝΟΓΙΟΥ∆Η