Σάββατο, 21 Μαρτίου 2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ- ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΣΩ ΚΗΠΟΣ, Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗ, Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ

Ο Δήμαρχος Χίου Εμμανουήλ Βουρνούς διακηρύττει ότι: εκτίθεται σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, η εκμίσθωση ακινήτου – δεντροκτήματος στη θέση Έσω Κήπος Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου Συκούση Δ.Ε. Καμποχώρων το οποίο ανήκει κατά τα 2/3 στο Δήμο Χίου. Το υπόλοιπο 1/3 της ιδιοκτησίας ανήκει στον Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Συκούση. Η έκταση του ακινήτου είναι 12 στρέμματα. Εντός του ακίνητου υπάρχει πηγή η οποία υδροδοτεί την κοινότητα και εξαιρείται από τη μίσθωση. Στο μισθωτή απαγορεύεται να κάνει χρήση του νερού της πηγής. Η δημοπρασία θα είναι φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στο Κοινοτικό Κατάστημα Αγίου Γεωργίου Συκούση, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμών μισθώσεων εκμισθώσεων που ορίστηκε με την 13/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής την 6 η Απριλίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ. Στην περίπτωση που κατά την ημέρα της πλειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας δεν παρουσιαστεί κανείς πλειοδότης, ή η δημοπρασία αναβληθεί, τότε θα επαναληφθεί με την ίδια επιτροπή και τους ίδιους όρους την 13η Απριλίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ. στον ίδιο τόπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Ν.3463/2006, το Ν.3852/2010 καθώς και τη σχετική λοιπή νομοθεσία που διέπει το συγκεκριμένο θέμα. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 300,00 € ετησίως και η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δέκα (10) έτη από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. Δικαίωμα συμμετοχής στην Δημοπρασία έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης και δεν έχουν καμία ληξιπρόθεσμη οφειλή προς το Δήμο Χίου. Σε περίπτωση ίσης προσφοράς θα προτιμάται κάτοικος Αγίου Γεωργίου Συκούση. Σ’ αυτή την περίπτωση θα προσκομίζεται βεβαίωση του προέδρου της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου από την οποία να αποδεικνύεται ότι ο πλειοδότης είναι μόνιμος κάτοικος. Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής δικαιολογητικά: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Κανάρη 18 Χίος Πληροφοριες κ. Ε. Κοκολάκη Τηλ. 22713 51719,51735 & 51734 Χίος 20 Μαρτίου 2015 Α.π.: 9509 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 2 (α) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου αν είναι φυσικό πρόσωπο καθώς και φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του εγγυητή. Αν πρόκειται για εταιρεία θα πρέπει να προσκομίσει σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. (β) Εγγυητική επιστολή Τραπέζης ή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού ίσου με το 10% του ετήσιου μισθώματος του ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι 30,00 € που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσου με το ανωτέρω ποσοστό επί του μισθώματος που επιτεύχθηκε (γ) Φορολογική Ενημερότητα από τη Δ.Ο.Υ. Χίου του πλειοδότη και του εγγυητή. Σε περίπτωση εταιρείας απαιτείται φορολογική ενημερότητα της εταιρίας. (δ) Δημοτική Ενημερότητα από το Δήμο Χίου του πλειοδότη και του εγγυητή. Σε περίπτωση εταιρείας απαιτείται δημοτική ενημερότητα της εταιρίας. (ε) Αξιόχρεο εγγυητή που θα υπογράψει μαζί με τον πλειοδότη τα πρακτικά της δημοπρασίας. Ο εγγυητής αυτός θα είναι αλληλεγγύως και σ’ ολόκληρο υπεύθυνος μαζί με το μισθωτή για την εκπλήρωση των όρων της συμβάσεως, παραιτούμενος του ευεργετήματος της διαιρέσεως και διζήσεως. (στ) Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και έχει πλήρη γνώση για την πραγματική κατάσταση του μισθίου, την οποία αποδέχεται. Η εκ’ των υστέρων επίκληση άγνοιας της πραγματικής κατάστασης του μισθίου δεν θα γίνεται αποδεκτή. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να προσέλθει με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης εντός 10 ημερών από της κοινοποιήσεως σε αυτόν της αποφάσεως της Δημοτικής Αρχής περί εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, άλλως η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου άνευ δικαστικής παρεμβάσεως, ενεργεί δε αναπλειστηριασμό σε βάρος αυτού και του εγγυητή του ενεχομένων και των δύο για την επί έλαττον διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από του της προηγούμενης τοιαύτης. Εάν ο Δήμος χρειαστεί το ακίνητο για οποιοδήποτε λόγο, η μίσθωση θα λήγει αζημίως για το Δήμο Χίου ανεξάρτητα από τον χρόνο που θα το ζητήσει. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και περισσότερες πληροφορίες δίδονται από το Δήμο Χίου Τμήμα Περιουσίας, στην οδό Κανάρη 18, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνα 2271351734 - 735) Ο Δήμαρχος Χίου κ.κ.α. Γδύσης Ευστράτιος